Zverejnené: 18.04.2017

Náhrada škody


Poskytnutím vecného, peňažného, alebo iného odškodnenia, ktoré  môže byt úplné alebo čiastočné a rozsah odškodnenia je obyčajne uvedený vo všeobecnosti v právnych predpisoch.

Likvidácia škody

Pri škodách na veciach sa vychádza z toho, že tieto vznikajú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci a podľa zákona sa pri určení výšky škody na veci vychádza z ceny v čase jej poškodenia a  nie v čase nákupu vozidla a veci.

Ak vznikla škoda na zdraví, tak  zahŕňa aj škodu ktorá vznikla úhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia. Pri náhrade škody na zdraví ide o bolestné (bolestné je dávka, ktorá sa poskytuje v prípade odškodnenia úrazu, je súčasťou náhrady škody na zdraví). Jedná sa o  finančné vyčíslenie bolestí na základe bodového hodnotenia lekárskym posudkom.

Súčasťou náhrady škody na zdraví je tiež sťaženie spoločenského uplatnenia a jedná sa o škodu v súvislosti s budúcim nepriaznivým životným a  spoločenským uplatnením poškodeného. Sťaženie spoločenského uplatnenia je uplatňované poväčšine pri trvalých následkoch na zdraví a  ohodnocuje lekárskym posudkom.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách