Zverejnené: 18.04.2017

Poistné podmienky


Je to komplex podmienok dohodnutých v poistnej zmluve, alebo v právnom predpise, podľa ktorého je možné poistenie realizovať a poskytnúť poistné plnenie.

Všeobecné poistné podmienky určujú spôsob uzavretia poistnej zmluvy, počiatok poistenia, dobu trvania poistenia, spôsob a termíny platenia poistného, podmienky poskytnutia poistného plnenia, výluky z poistenia, vznik a zánik poistenia, povinnosti poistníka a poisteného  a podobne. V poistnej zmluve je možné dohodnúť špecifické podmienky pre konkrétne poistenie aj poisteného.

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách