Zverejnené: 18.04.2017

Regres - postih


Je to vymáhanie záväzku,  ktorý bol  už vyplatený poistenému od toho, kto úmyselne alebo neúmyselne spôsobil udalosť, ktorá je predmetom postihu  (regres za neskoré hlásenie poistnej udalosti, za neposkytnutie súčinnosti, za spôsobenie škody pod vplyvom alkoholu a pod.).

Toto právo prechádza na poisťovňu na základe uzavretej poistnej zmluvy alebo právnych predpisov v prípade, že sa poskytlo poistné plnenie, a to len do jeho výšky.

Podmienky poistného plnenia

Škodu, ktorú motorista spôsobí prevádzkou motorového vozidla tretej osobe, nahradí poškodenému poisťovňa z povinného zmluvného poistenia škodcu. Ale ak bol vinník pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej látky, má poisťovňa nárok na náhradu poistného plnenia  buď celého alebo jeho časti.  Ten kto spôsobil poistnú udalosť sa problémom nevyhne ani odmietnutím skúšky na prítomnosť návykovej látky. Aj to podľa  zákona o povinnom zmluvnom poistení poisťovni stačí na uplatnenie nároku na vrátenie vyplateného plnenia. Každý by si mal uvedomiť, že keď jazdí pod vplyvom alkoholu, je vlastne nepoistený.

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách