Zverejnené: 18.04.2017

Veriteľ


Jedna zo zmluvných strán úverového vzťahu, väčšinou banka, ktorá poskytla dlžníkovi na určitú dobu finančné prostriedky sa nazýva veriteľ. Voči dlžníkovi má veriteľ pohľadávku a  dlžník má voči veriteľovi záväzok.

Veriteľ má  právo požadovať od dlžníka určité plnenie v stanovenom čase, má právo odstúpiť od zmluvy, ak dlžník nesplní voči nemu záväzok. Veriteľ musí dávať pozor v prípade, keď je v zmluve presne stanovený čas plnenia a zo zmluvy vyplýva, že na oneskorenom plnení nemôže mať veriteľ záujem, musí oznámiť dlžníkovi  bez odkladu, že na plnení trvá. V prípade, ak tak veriteľ neurobí, zmluva sa ruší od počiatku.

Veriteľ má právo od dlžníka požadovať aj úroky z omeškania, ak je dlžník v omeškaní so splácaním dlhu a má právo aj na náhradu škody spôsobenej omeškaním dlžníka.

 

V prípade vymáhania dlhu môže veriteľ využiť

  • Mimosúdne vyrovnanie
  • Súdne vyrovnanie
  • Odkúpenie pohľadávky
  • Exekučné konanie

Veriteľ nemá povinnosť zaslať dlžníkovi výzvu na úhradu dlhu , aby mohlo byť voči nemu začaté exekučné konanie.

NBS vedie register veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery. Veriteľ má oprávnenie začať vykonávať svoju činnosť, ktorá spočíva v poskytovaní spotrebiteľského úveru odo dňa zápisu do registra.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách