Americká hypotéka Fio banka


Poskytnutie úveru, vedenie bežného i úverového účtu, rezerváciu prostriedkov, čerpanie úveru bez poplatku.

 

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Bezúčelová na čokoľvek 10 000 € 250 000 € 5 20 80 % 80 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Bez poplatku za poskytnutie úveru.

S Hyposporiací kontom si môže klient voľným finančným prostriedkom znížiť úroky. Hyposporiace konto umožňuje lepšie zhodnotenie voľných finančných prostriedkov pri splácaní hypotéky. Pokiaľ má klient zostatok na tomto konte minimálne 2 000 €, potom istina na úvere vo výške aktuálneho zostatku na Hyposporiacom konte bude s úrokom 0 %.


Zľavy z úrokovej sadzby pre hypotéky :

  • 0,40% za refinancovanie hypotéky - do 80 % z hodnoty nehnuteľnosti.
  • 0,30% za kúpu nehnuteľnosti  - do 80 % z hodnoty nehnuteľnosti.
  • 0,10 % z úrokovej sadzby pri úvere presahujúcom 40 000 eur.
 

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom

Raz mesačne zo zákona tak, aby celkový objem mimoriadnych splátok nepresiahol 30 % výšky úveru počas kalendárneho roka.

Áno

Hypotéky banka poskytuje občanom EU alebo ESVO, ktorí majú na území SR trvalý alebo prechodný pobyt a ich príjem je generovaný na území SR.

Prechodný pobyt musí trvať najmenej 1 rok. Občan inej krajiny musí mať v SR trvalý pobyt a to najmenej po dobu 1 roku a jeho príjem musí byť generovaný v SR.

Žiadosť o úver - hypotéku za žiadateľa, zoznam podkladov, kópia dokladu totožnosti, povolenie na pobyt cudzinca, zmluva/dohoda o zúžení spoločného bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nadobúdací titul k zabezpečenej nehnuteľnosti(napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva),vrátane dokladov o úhrade kúpnej ceny, odhad ceny nehnuteľnosti banka akceptuje odhad s LTV do 70 % nie starší ako 12 mesiacov.

Ak je odhad starší ako 6 mesiacov, je potrebné dodať aktuálne fotografie interiéru a exteriéru, poistná zmluva o poistení nehnuteľnosti, podklady k účelu úveru, podklady k doloženiu príjmu:

V prípade, že žiadateľ je zamestnanec dokladá svoj príjem zo závislej činnosti, stačí potvrdenie o príjme nie starší ako 30 dní a 3 výpisy z účtu s úhradou mzdy.
V prípade príjmov z podnikania priznanie k dani z príjmov fyzických osôb, vrátane príloh, potvrdené razítkom daňového úradu za posledné 2 roky.

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
55 € 145 €
Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
0 €

1 % z časti predčasne splatenej sumy presahujúcej 30 % istiny úveru.

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

5% p. a. + základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania 

4 € 20 €