Fio hypotéka na refinancovanie Fio banka


Poskytnutie úveru, vedenie bežného i úverového účtu, rezerváciu prostriedkov, čerpanie úveru bez poplatku.

 

 

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Refinancovanie 10 000 € 400 000 € 5 30 85 % 85 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Úrokové sadzby platné od 29.3.2023:

  • pri fixáci na 1 rok od 3,78%
  • pri fixácii na 3 roky od 3.78% 
  • pri fixácii na 5 rokov od 3,78%

Zľavy z úrokovej sadzby pre hypotéky :

  • 0,40% za refinancovanie hypotéky - do 80 % z hodnoty nehnuteľnosti
  • 0,30% za kúpu nehnuteľnosti  - do 80 % z hodnoty nehnuteľnosti
  • 0,10% pre hypotéky nad 40 000 €

S Hyposporiací kontom si môže klient voľným finančným prostriedkom znížiť úroky. Hyposporiace konto umožňuje lepšie zhodnotenie voľných finančných prostriedkov pri splácaní hypotéky. Pokiaľ má klient zostatok na tomto konte minimálne 2.000 €, potom istina na úvere vo výške aktuálneho zostatku na Hyposporiacom konte bude s úrokom 0 %.

 

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom
V objeme do 20 % vrátane z istiny úveru v lehote jedného mesiaca pred výročím uzavretia zmluvy.

Hypotéky banka poskytuje občanom EU alebo ESVO, ktorí majú na území SR trvalý alebo prechodný pobyt a ich príjem je generovaný na území SR.

Prechodný pobyt musí trvať najmenej 1 rok. Občan inej krajiny musí mať v SR trvalý pobyt a to najmenej po dobu 1 roku a jeho príjem musí byť generovaný v SR.

 

Žiadosť o úver na bývanie - hypotéku za žiadateľa, zoznam podkladov, kópia dokladu totožnosti, povolenie na pobyt cudzinca, zmluva/dohoda o zúžení spoločného bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nadobúdací titul k financovanej a zabezpečenej nehnuteľnosti(napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva),vrátane dokladov o úhrade kúpnej ceny, odhad ceny nehnuteľnosti banka akceptuje odhad s LTV do 70 % nie starší ako 12 mesiacov.

Ak je odhad starší ako 6 mesiacov, je potrebné dodať aktuálne fotografie interiéru a exteriéru, poistná zmluva o poistení nehnuteľnosti, podklady k účelu úveru, podklady k doloženiu príjmu:

V prípade, že žiadateľ je zamestnanec dokladá svoj príjem zo závislej činnosti, stačí potvrdenie o príjme nie starší ako 30 dní a 3 výpisy z účtu s úhradou mzdy.
V prípade príjmov z podnikania priznanie k dani z príjmov fyzických osôb, vrátane príloh, potvrdené razítkom daňového úradu za posledné 2 roky.

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
55 € 145 € 0 € 0 €
Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
0 € V lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy, ak mimoriadna splátka zmluvy presahuje 20 % istiny úveru je poplatok 1% z predčasne splatenej sumy presahujúcej 20% istiny úveru. Kedykoľvek v priebehu časového obdobia platnosti úrokovej sadzby 1% z predčasne splatenej sumy.
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
5% p. a. + základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu 4 € 20 €