Free hypoúver UniCredit


Podmienky čerpania úveru sú presne stanovené v zmluve o úvere, banka uvoľní čerpanie úveru po ich splnení do 3 dní od podania žiadosti klienta o čerpanie.

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Bezúčelová na čokoľvek 3 300 € NEOBMEDZENÁ 1 20 70 % 70 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: 100% zľava za poskytnutie úveru.

Úrokové sadzby platné od 25.4.2024:

  • FIX3 od 4,69% p.a.
  • FIX4 od 4,69% p.a.
  • FIX5 od 4,69% p.a.
  • FIX7 od 5,79% p.a.
  • FIX10 od 5,79% p.a.

Možné zľavy z úrokových sadzieb:

  • 0,20% za poistenie schopnosti splácať úver,
  • 0,20% za Aktívny účet - záväzok zasielať mesačne 1,5 násobok anuitnej splátky na účet, z ktorého je úver splácaný a mesačne vykonané 3 platby kartou vydanou k tomuto účtu.

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom

Raz mesačne zo zákona tak, aby celkový objem mimoriadnych splátok nepresiahol 30 % výšky úveru počas kalendárneho roka.

Nie

Žiadateľom o úver môže byť fyzická osoba - občan SR alebo cudzí štátny príslušník s trvalým, resp. prechodným pobytom na území SR,

Maximálna splatnosť úveru (dátum poslednej anuitnej splátky) je odvodená od veku žiadateľa a spolužiadateľov pri schvaľovaní úveru:

  • pre žiadateľov s vekom do 59 rokov je maximálna splatnosť úveru (dátum poslednej anuitnej splátky ) do ich 70 rokov,
  • pre žiadateľov s vekom nad 59 rokov je maximálna splatnosť do ich 65 rokov.

Ak ste zamestnanec potrebujete potvrdenie o výške príjmu.

Ak ste podnikateľ, je potrebné doložiť kópiu daňového priznania a príloh k daňovému priznaniu za posledné zdaňovacie obdobie, potvrdenie o podaní daňového priznania a neexistencii záväzkov voči daňovému úradu.

Doložiť znalecký posudok zabezpečenej nehnuteľnosti

 

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € % (min. 0 € - max. 0 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
166 € 166 € 0 €

Prvé čerpanie bez poplatku, ďalšie s poplatkom 15

Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
0 €

Skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1% z predčasne splatenej sumy.

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

5,50 % pre zmluvy uzatvorené od 1.2.2013, pre zmluvy uzatvorené pred 1.2.2013 platí úrok 8,00%.

Vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním € Vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním €