Free hypoúver UniCredit


Úver je možné použiť na akýkoľvek účel bez potreby dokladovania použitia prostriedkov úveru.

Čerpanie úveru je možné už pri podaní návrhu na vklad záložného práva k nehnuteľnosti v prospech banky.

 

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Bezúčelová na čokoľvek 3 300 € NEOBMEDZENÁ 1 20 70 % 70 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Bez poplatku za poskytnutie pre všetky úvery s LTV do 70 %. 

Úrokové sadzby s poistením platné od 10.6.2022:
FIX3 od 3,29% p.a.
FIX4 od 3,39% p.a.
FIX5 od 3,49% p.a.
FIX7 od 3,49% p.a.
FIX10 od 3,49% p.a.

Úrokové sadzby bez poistenia:

FIX3 od 3,59% p.a.
FIX4 od 3,69% p.a.
FIX5 od 3,79% p.a.
FIX7 od 3,79% p.a.
FIX10 od 3,79% p.a.


Banka ponúka zvýhodnené úrokové sadzby pre:

  • úvery do 70 % z hodnoty zábezpeky
  • ak si klient zriadi v banke U konto, bude na účet pravidelne mesačne zasielať 1,5 násobok splátky, poistí si schopnosť splácať úver
Pre úvery s poistením schopnosti splácať úver v Generali poisťovni a zároveň pre úvery do výšky 70% z hodnoty nehnuteľnosti banka preplatí náklady za znalecký posudok k bytu do výšky 150 € a k rodinnému domu do 210 €.
 

 

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom

Raz ročne 20% istiny úveru v lehote jedného mesiaca pred výročným dňom uzavretia zmluvy o úvere

Nie

Žiadateľom o úver môže byť fyzická osoba - občan SR alebo cudzí štátny príslušník s trvalým, resp. prechodným pobytom na území SR,

  • vek minimálne od 18 do 65 rokov (vek ku dňu splatenia hypotéky),
  • čistý mesačný príjem viac ako 280 € v prípade bankou akceptovaného typu príjmu.

Ak ste zamestnanec potrebujete potvrdenie o výške príjmu.

Ak ste podnikateľ, je potrebné doložiť kópiu daňového priznania a príloh k daňovému priznaniu za posledné zdaňovacie obdobie, potvrdenie o podaní daňového priznania a neexistencii záväzkov voči daňovému úradu.

Doložiť znalecký posudok zabezpečenej nehnuteľnosti

 

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € % (min. 0 € - max. 0 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
166 € 166 € 0 €

Prvé čerpanie bez poplatku, ďalšie s poplatkom 15

Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
0 €

Skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1% z predčasne splatenej sumy.

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

5,00 % pre zmluvy uzatvorené od 1.2.2013, pre zmluvy uzatvorené pred 1.2.2013 platí úrok 8,00%.

Vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním € Vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním €