Hypotéka na refinancovanie 365.bank


Úver môže klient zabezpečiť zriadením záložného práva na akúkoľvek tuzemskú nehnuteľnosť, ktorú musí akceptovať banka ale nemusí byť v jeho vlastníctve. Hodnotu nehnuteľnosti určuje Banka na základe ohodnotenia, ktoré vykoná externý znalec.

Založenú nehnuteľnosť je potrebné poistiť a požiadať poisťovňu o zriadenie vinkulácie v prospech 365.bank.

Pri poistnej udalosti nad 3 000 € poisťovňa poskytne poistné plnenie 365.bank a pri poistnej udalosti do 3 000 € plní poisťovňa priamo klientovi.

Úver je možné čerpať jednorazovo na účet v 365.bank alebo inej banky.

Klient má možnosť si poistiť úver.

Základný súbor 1 (mesačne) – poistenie pre prípad smrti a invalidity:  0,05% zo sumy schváleného úveru na bývanie

Komplexný súbor 2 (mesačne) – poistenie pre prípad smrti, invalidity a práceneschopnosti: 0,07% zo sumy schváleného úveru na bývanie

 

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Refinancovanie 10 000 € 500000 € 4 30 90 % 90 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA:  EKO zvýhodnenie za energetický certifikát kategórie A

Úrokové sadzby s ECO certifikátom od 2.8.2022 

Fix 1 od 1,35 % p.a.
Fix 3 od 1,95 % p.a.
Fix 5  od 2,75 % p.a.
Fix 10 od 3,55 % p.a.
Zľavy z úrokovej sadzby:
 • 0,30 % p.a. za aktívne využívanie Účtu PLUS vedeného v 365.bank,
 • 0,30 % p.a. za poistenie,
 • 0,10 % p.a. za EKO certifikát energetickej triedy A k nehnuteľnosti.            

 Poplatok za poskytnutie hypotéky je vo výške 300 €.

Poplatok za poskytnutie neplatíte:

- pri digitálnej hypotéke,
- pri refinancovaní s navýšením max. 5 % (resp. 2 000 €),  
- ak máte kód od priateľa na získanie odmeny 150 € k hypotéke.

Možnosť dofinancovania zvyšnej časti kúpnej ceny bytu či domu spotrebným úverom od 365-ky so zvýhodnenou úrokovou sadzbou od 4,9 % ročne, bez poplatkov za poskytnutie a splatnosť až na 8 rokov.

Hypotéky pre priateľa.

Možnosť získať odmenu 150 € za pozvanie kamaráta do 365-ky, ktorý si založí digitálny účet  požiada o hypotéku, načerpá úver, alebo refinancuje svoj existujúci úver. Odmenu 150 € získa klient aj pozvaný kamarát.

 

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom

Raz ročne 20% istiny úveru v lehote jedného mesiaca pred výročným dňom uzavretia zmluvy o úvere

Hodnotu nehnuteľnosti určuje Banka na základe ohodnotenia, ktoré vykoná externý znalec.

Vek žiadateľa od 18 do 65 rokov (vek ku dňu splatenia hypotéky) s trvalým pobytom na území SR. 

Banka posúdi schopnosť žiadateľa splácať úver na základe výšky príjmov. 

Zamestnanec v zahraničí s príjmom v mene EUR:

 • neprerušovaný pracovný pomer min. 6M ucelených,
 • zamestnaný na dobu neurčitú a vyplatené príjmy v mene EUR na bankový účet (vedený v niektorej zo slovenských alebo zahraničných bánk) za min. 6M
 • nie je v skúšobnej lehote, aktuálne nie je na PN (resp. po skončení PN má vyplatené príjmy na bankový účet za min. 2M, príp. na BÚ manžela/manželky), nie je vo výpovednej lehote
 • zamestnávateľ je z krajín EHP (členské štáty EÚ a EZVO) + Švajčiarsko a vykonáva podnikateľskú činnosť min. 12M
 • Doklady totožnosti všetkých osôb v úverovom vzťahu.   
 • Doklady o príjme všetkých žiadateľov, ak príjem nie je možné overiť v Sociálnej poisťovni.
 • Doklady k účelu úveru, napríklad kúpna zmluva pri kúpe nehnuteľnosti.
 • Doklady k zakladanej nehnuteľnosti - znalecký posudok.   

Zamestnanec v zahraničí:  

 • Potvrdenie o výške príjmu zo závislej činnosti nie staršie ako 30 dní – originál
 • Pracovná zmluva (úradne preložená, ak je uzavretá v inom jazyku ako AJ, NJ, ČJ a MJ)
 • Výpisy z účtu žiadateľa za posledných 6 mesiacov, preukazujúce pravidelné vyplácanie     
Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
200 € 200 €
Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
0 €

Náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie úveru na bývanie, max. 1 % z predčasne splatenej sumy úveru  

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

Úrok z omeškania pre spotrebiteľské úvery je uplatňovaný v zákonom stanovenej výške.

Skutočné náklady v € Skutočné náklady v €