Hypotéka na refinancovanie 365.bank


Úver môže klient zabezpečiť zriadením záložného práva na akúkoľvek tuzemskú nehnuteľnosť, ktorú musí akceptovať banka ale nemusí byť v jeho vlastníctve. Hodnotu nehnuteľnosti určuje Banka na základe ohodnotenia, ktoré vykoná externý znalec.

Založenú nehnuteľnosť je potrebné poistiť a požiadať poisťovňu o zriadenie vinkulácie v prospech 365.bank.

Pri poistnej udalosti nad 3 000 € poisťovňa poskytne poistné plnenie 365.bank a pri poistnej udalosti do 3 000 € plní poisťovňa priamo klientovi.

Úver je možné čerpať jednorazovo na účet v 365.bank alebo inej banky.

Klient má možnosť si poistiť úver.

Základný súbor 1 (mesačne) – poistenie pre prípad smrti a invalidity:  0,05% zo sumy schváleného úveru na bývanie

Komplexný súbor 2 (mesačne) – poistenie pre prípad smrti, invalidity a práceneschopnosti: 0,07% zo sumy schváleného úveru na bývanie

 

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Refinancovanie 10 000 € 500000 € 4 30 90 % 90 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Možnosť  znížiť si  úrok na hypotéke až o 2 % ročne. Stačí, keď si o hypotéku požiadate v 365-ke a zároveň si vaši blízki založia Termínovaný vklad k hypotéke.  

Úrokové sadzby od 19.01.2024:

 • Fix 1 od 4,05 % p.a.
 • Fix 3 od 4,05 % p.a.
 • Fix 5 od 4,05 % p.a.
 • Fix 10 od 5,05 % p.a.
Zľavy z úrokovej sadzby:
 • 0,50% p.a. za aktívne využívanie Účtu PLUS,
 • 0,70% p.a. bankou akceptovaný príjem hlavného dlžníka ak je aspoň 1 500 eur, mesačne príde na účet rovnaká suma.

 
Poplatok za poskytnutie je vo výške 300 eur si banka neučtuje pri digitálnej hypotéke.

Možnosť dofinancovania zvyšnej časti kúpnej ceny bytu či domu spotrebným úverom od 365-ky so zvýhodnenou úrokovou sadzbou od 4,9 % ročne, bez poplatkov za poskytnutie a splatnosť až na 8 rokov.

Hypotéky pre priateľa.

Možnosť získať odmenu 150 eur za pozvanie kamaráta do 365-ky, ktorý si založí digitálny účet  požiada o hypotéku, načerpá úver, alebo refinancuje svoj existujúci úver. Odmenu 150 eur získa klient aj pozvaný kamarát.

 

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom

Raz mesačne zo zákona tak, aby celkový objem mimoriadnych splátok nepresiahol 30 % výšky úveru počas kalendárneho roka.

Hodnotu nehnuteľnosti určuje Banka na základe ohodnotenia, ktoré vykoná externý znalec.

Vek žiadateľa od 18 do 65 rokov (vek ku dňu splatenia hypotéky) s trvalým pobytom na území SR. 

Banka posúdi schopnosť žiadateľa splácať úver na základe výšky príjmov. 

Zamestnanec v zahraničí s príjmom v mene EUR:

 • neprerušovaný pracovný pomer min. 6M ucelených,
 • zamestnaný na dobu neurčitú a vyplatené príjmy v mene EUR na bankový účet (vedený v niektorej zo slovenských alebo zahraničných bánk) za min. 6M
 • nie je v skúšobnej lehote, aktuálne nie je na PN (resp. po skončení PN má vyplatené príjmy na bankový účet za min. 2M, príp. na BÚ manžela/manželky), nie je vo výpovednej lehote
 • zamestnávateľ je z krajín EHP (členské štáty EÚ a EZVO) + Švajčiarsko a vykonáva podnikateľskú činnosť min. 12M
 • Doklady totožnosti všetkých osôb v úverovom vzťahu.   
 • Doklady o príjme všetkých žiadateľov, ak príjem nie je možné overiť v Sociálnej poisťovni.
 • Doklady k účelu úveru, napríklad kúpna zmluva pri kúpe nehnuteľnosti.
 • Doklady k zakladanej nehnuteľnosti - znalecký posudok.   

Zamestnanec v zahraničí:  

 • Potvrdenie o výške príjmu zo závislej činnosti nie staršie ako 30 dní – originál
 • Pracovná zmluva (úradne preložená, ak je uzavretá v inom jazyku ako AJ, NJ, ČJ a MJ)
 • Výpisy z účtu žiadateľa za posledných 6 mesiacov, preukazujúce pravidelné vyplácanie     
Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
200 € 200 €
Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
0 €

Náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie úveru na bývanie, max. 1 % z predčasne splatenej sumy úveru  

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

Úrok z omeškania pre spotrebiteľské úvery je uplatňovaný v zákonom stanovenej výške.

Skutočné náklady v € Skutočné náklady v €