Hypotéka na refinancovanie 365.bank


Úver môže klient zabezpečiť zriadením záložného práva na akúkoľvek tuzemskú nehnuteľnosť, ktorú musí akceptovať banka ale nemusí byť v jeho vlastníctve. Hodnotu nehnuteľnosti určuje Banka na základe ohodnotenia, ktoré vykoná externý znalec.

Založenú nehnuteľnosť je potrebné poistiť a požiadať poisťovňu o zriadenie vinkulácie v prospech 365.bank.

Pri poistnej udalosti nad 3 000 € poisťovňa poskytne poistné plnenie 365.bank a pri poistnej udalosti do 3 000 € plní poisťovňa priamo klientovi.

Úver je možné čerpať jednorazovo na účet v 365.bank alebo inej banky.

Klient má možnosť si poistiť úver.

Základný súbor 1 (mesačne) – poistenie pre prípad smrti a invalidity:  0,05% zo sumy schváleného úveru na bývanie

Komplexný súbor 2 (mesačne) – poistenie pre prípad smrti, invalidity a práceneschopnosti: 0,07% zo sumy schváleného úveru na bývanie

 

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Refinancovanie 10 000 € 500000 € 4 30 90 % 90 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Úrokové sadzby od 8.5.2024:

 • Fix 1 od 4,75 % p.a.
 • Fix 3 od 4,25 % p.a.
 • Fix 5 od 4,25 % p.a.
 • Fix 10 od 5,05 % p.a.
Zľavy z úrokovej sadzby:
 • 0,50% p.a. za aktívne využívanie Účtu PLUS,
 • 0,70% p.a. bankou akceptovaný príjem hlavného dlžníka ak je aspoň 1 500 eur, mesačne príde na účet rovnaká suma.

 

Termínovaný vklad k hypotéke. Môže pomôcť znížiť úrok na hypotéke až o 2 % ročne.

 • garantovaný úrok 0,30 % ročne,
 • doba viazanosti 3 roky.


Poplatok za poskytnutie je vo výške 300 eur si banka neučtuje pri digitálnej hypotéke.

Možnosť dofinancovania zvyšnej časti kúpnej ceny bytu či domu spotrebným úverom od 365-ky so zvýhodnenou úrokovou sadzbou 6,00 % ročne, bez poplatkov za poskytnutie a splatnosť až na 8 rokov.

Hypotéky pre priateľa.

Možnosť získať odmenu 150 eur za pozvanie kamaráta do 365-ky, ktorý si založí digitálny účet  požiada o hypotéku, načerpá úver, alebo refinancuje svoj existujúci úver. Odmenu 150 eur získa klient aj pozvaný kamarát.

 

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom

Raz mesačne zo zákona tak, aby celkový objem mimoriadnych splátok nepresiahol 30 % výšky úveru počas kalendárneho roka.

Hodnotu nehnuteľnosti určuje Banka na základe ohodnotenia, ktoré vykoná externý znalec.

Vek žiadateľa od 18 do 65 rokov (vek ku dňu splatenia hypotéky) s trvalým pobytom na území SR. 

Banka posúdi schopnosť žiadateľa splácať úver na základe výšky príjmov. Zamestnanec v zahraničí s príjmom v mene EUR:

 • neprerušovaný pracovný pomer min. 6M ucelených,
 • zamestnaný na dobu neurčitú a vyplatené príjmy v mene EUR na bankový účet (vedený v niektorej zo slovenských alebo zahraničných bánk) za min. 6M
 • nie je v skúšobnej lehote, aktuálne nie je na PN (resp. po skončení PN má vyplatené príjmy na bankový účet za min. 2M, príp. na BÚ manžela/manželky), nie je vo výpovednej lehote
 • zamestnávateľ je z krajín EHP (členské štáty EÚ a EZVO) + Švajčiarsko a vykonáva podnikateľskú činnosť min. 12M

Fyzické osoby, ktorým nevznikol nárok na príspevok z dôvodu refinancovania úveru za obdobie od 01.01.2024 do 31.05.2024 si môžu nárok uplatniť aj spätne, a to najneskôr do 31.07.2024.

Podmienky pre vznik nároku na príspevok:

 • Príjem  oprávnenej osoby nesmie presiahnuť 1,6 násobok priemernej mzdy v  hospodárstve SR za rok 2022 – max. výška hrubej mzdy nesmie presiahnuť 2  086,40 eur
 • Ak priemerný príjem za rok 2022 prekračuje stanovenú hranicu, bude pre vznik nároku na príspevok posúdený priemerný príjem za 6 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o príspevok.
 • Úver  na bývanie bol poskytnutý na účel: nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti  na bývanie, výstavba alebo rekonštrukcia tuzemskej nehnuteľnosti na  bývanie
 • Nové účely platné po 1.6.2024: refinancovaný úver s refixom, refinancovaný úver bez refixu - súčasný úver bol poskytnutý na splatenie úveru s účelom nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti, výstavba alebo rekonštrukcia.
 • Financovanú nehnuteľnosť využíva oprávnená osoba na  vlastné bývanie – príspevok sa uplatňuje iba na 1 zmluvu o úvere na  bývanie a na 1 tuzemskú nehnuteľnosť
 • Doklady totožnosti všetkých osôb v úverovom vzťahu.   
 • Doklady o príjme všetkých žiadateľov, ak príjem nie je možné overiť v Sociálnej poisťovni.
 • Doklady k účelu úveru, napríklad kúpna zmluva pri kúpe nehnuteľnosti.
 • Doklady k zakladanej nehnuteľnosti - znalecký posudok.   

Zamestnanec v zahraničí:  

 • Potvrdenie o výške príjmu zo závislej činnosti nie staršie ako 30 dní – originál
 • Pracovná zmluva (úradne preložená, ak je uzavretá v inom jazyku ako AJ, NJ, ČJ a MJ)
 • Výpisy z účtu žiadateľa za posledných 6 mesiacov, preukazujúce pravidelné vyplácanie     
Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
200 € 200 €
Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
0 €

Náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie úveru na bývanie, max. 1 % z predčasne splatenej sumy úveru  

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

Úrok z omeškania pre spotrebiteľské úvery je uplatňovaný v zákonom stanovenej výške.

Skutočné náklady v € Skutočné náklady v €