Hypotéka na refinancovanie Slovenská sporiteľňa


Zvýhodnená úroková sadzba v rámci Programu Výhodný súčet:

 • 0,50% ak je v zmluve o úvere dohodnutý ako účet pre splácanie úveru účet Klienta vedený v Banke a tento účet nie je v nepovolenom prečerpaní.
 • 0,20 % ak je v zmluve o úvere dohodnuté aj Poistenie k úveru a Poistenie trvá po celú dobu trvania úverového vzťahu.
  Zvýhodnenia môže získať Klient jednotlivo pri splnení aspoň jednej z uvedených podmienok, alebo až vo výške - 0,70% p.a., ak Klient splní v čase uzatvorenia zmluvy o úvere obidve podmienky uvedené vyššie.
Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Refinancovanie 7 000 € NEOBMEDZENÁ 5 30 90 % 90 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: 100% zľava z poplatku za poskytnutie úveru.

Úrokové sadzby platné od 1.3.2023:

 • FIX na 1 rok od 4,19% p.a.
 • FIX na 3 roky od 4,19% p.a.
 • FIX na 5 rokov od 4,29% p.a.
 • FIX na 10 rokov od 4,49% p.a.
 • FIX na 15 rokov od 4,89% p.a.

V prípade, ak sa existujúci úver v SLSP vypláca z nového úveru v SLSP, ale žiadateľ na novom úvere nie je dlžníkom na vyplácanom úvere, bude na vyplácanom úvere poskytnutá 100% zľava  z poplatku za predčasné splatenie.
Banka
akceptuje pôvodný znalecký posudok nie starší ako 3 roky.

Mimoriadna splátka bez poplatkov raz ročne zo zákona najviac 20 % istiny úveru v lehote mesiac pred výročím uzavretia zmluvy o úvere na bývanie, raz mesačne cez Georgea, najmenej je to 50 eur a najviac trojnásobok mesačnej splátky.

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom

Bez poplatku raz ročne do výšky 20% istiny úveru (prvý krát po roku od uzatvorenia zmluvy o úvere).

Vstupný vek žiadateľa od 18 do 66 rokov (vek ku dňu splatenia hypotéky) s trvalým pobytom na území SR so schopnosťou splácať úver z pravidelného príjmu a úver zabezpečiť tuzemskou nehnuteľnosťou.

Predložiť doklad totožnosti,

 • potvrdenie o príjme je potrebné len pri účastníkoch úveru majúcich špeciálne typy povolania, ktoré nie sú evidované v Sociálnej poisťovni (napr. súd, polícia...),
 • potvrdenie o príjme na základe daňového priznania predkladá účastník úverového vzťahu, ktorý má samostatne zárobkovú činnosť - FO - Podnikateľ, Slobodné povolanie, 
 • pôvodná úverová zmluva.

 

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
149 € 149 € 0 € 0 €
Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
Pri úveroch s fixnou sadzbou v nasledujúci obchodný deň po uplynutí doby fixácie 0 €

Maximálne 1% z predčasne splatenej pohľadávky banky alebo jej časti.

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
5 % p.a. 8 € 8 €