Hypotéka na splatenie úverov Prima banka


Možnosť poistiť si splácanie pôžičky pre prípad pracovnej neschopnosti alebo straty zamestnania.

Banka vráti poplatok za predčasné splatenie úveru v inej banke, nie je potrebné predkladať nový znalecký posudok ani dokladovať príjem.

 

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Refinancovanie 5 000 € NEOBMEDZENÁ 5 40 80 % 80 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Úroková sadzba pre schválené Hypotéky:

 • pri fixácií na 3 roky   4,00 % p.a
 • pri fixácií na 4 rokov 4,20 % p.a
 • pri fixácií na 5 rokov 4,30 % p.a

Zľava z poplatku za poskytnutie Hypotéky. Platnosť marketingovej kampane je od 01.03.2022 do 30.06.2024.
Každému klientovi novo poskytovanej Hypotéky určenej na prenos úveru na bývanie z inej banky do banky, ktorý splní všetky podmienky účasti v kampani, poskytne banka zľavu z poplatku za poskytnutie Hypotéky v takej výške, aby výsledná výška poplatku za poskytnutie Hypotéky po zľave bola 0,00 eur.

Zľava z poplatku za poskytnutie Hypotéky sa vzťahuje na každého klienta, ktorý splní nasledovné podmienky:

 • Klient splní interné podmienky banky pre získanie Hypotéky prostredníctvom automatizovaného procesu Prenos Hypotéky, bez výrazného navýšenia oproti prenášanému úveru na bývanie a s prenosom najviac troch úverov na bývanie.
 • Žiadosť o Hypotéku bude schválená v čase trvania kampane.
 • V zmluve o úvere bude dohodnuté splácanie Hypotéky z Osobného účtu v banke.
Vyplatenie bonusu vo výške nákladov klienta na predčasné splatenie prenášaného úveru na bývanie od 01.03.2022 do 30.06.2024.
Bonus bude vyplatený každému klientov, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:
 • Klient splní interné podmienky banky pre získanie Hypotéky prostredníctvom automatizovaného procesu Prenos Hypotéky, bez výrazného navýšenia oproti prenášanému úveru na bývanie a s prenosom najviac troch úverov na bývanie.
 • V zmluve o úvere bude dohodnuté splácanie Hypotéky z Osobného účtu v banke.
 • Žiadosť o Hypotéku banka schváli v období od 01.03.2022 do 30.06.2024 a klient načerpá Hypotéku poskytnutú na základe Zmluvy najneskôr dňa 31.07.2024.
 • Náklady na predčasné splatenie úveru na bývanie v inej banke alebo pobočke zahraničnej banky súvisiace s prenosom klient preukáže predložením tlačiva pôvodnej banky, kde pôvodná banka vyčísli zostatok úveru na bývanie, ktorý je predmetom prenosu do banky, k dátumu predčasného splatenia a uvedie príslušné náklady.

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom
Raz mesačne zo zákona tak, aby celkový objem mimoriadnych splátok nepresiahol 30 % výšky úveru počas kalendárneho roka.

Žiadateľom môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, musí mať stály zdroj príjmov.

Úver musí byť zaistený záložným právom k nehnuteľnosti na území Slovenskej republiky.

 

Potvrdenie o príjme je potrebné len pri účastníkoch úveru majúcich špeciálne typy povolania, ktoré nie sú evidované v Sociálnej poisťovni (napr. súd, polícia...) a doložiť 3 výpisy z účtu.
Z podnikania, je potrebné doložiť daňové priznanie za predchádzajúci kalendárny rok, potvrdenie o výške daňovej povinnosti potvrdené daňovým úradom.

 • doklady k preukázaniu účelu úveru,
 • doklady k zabezpečeniu úveru.
Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
150 € 150 € 0 € 0 €
Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
0 €

Skutočné náklady súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie úveru, maximálne 1,00% z predčasne splatenej sumy úveru, okrem predčasného splatenia v súvislosti s uplynutím doby fixácie úrokovej sadzby alebo ak predčasné splatenie nepresiahne výšku 20% istiny v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy.

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
5% pre zmluvy uzatvorené od 1.2.2013, pre zmluvy uzatvorené do 31.1.2013 vrátane platí úrok 8%. 15 € 30 €