Hypoúver Invest na splatenie úveru UniCredit


Úver je určený na splatenie úveru, ktorý bol poskytnutý na kúpu alebo rekonštrukciu nehnuteľností a musí byť zabezpečený záložným právom k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa na území SR.

Banka akceptuje pôvodný znalecký posudok na dokončenú nehnuteľnosť.

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Refinancovanie 3 300 € NEOBMEDZENÁ 1 30 90 % 90 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Bez poplatku za poskytnutie pre všetky úvery s LTV do 80 %. 

Úroková sadzba 
FIX3 od 0,39% p.a.
FIX4 od 0,59% p.a.
FIX5 od 0,69% p.a.
FIX7 od 0,79% p.a.
FIX10 od 0,99% p.a.


Banka ponúka zvýhodnené úrokové sadzby pre:

  • úvery do 80 % z hodnoty zábezpeky
  • ak si klient zriadi v banke U konto, bude na účet pravidelne mesačne zasielať 1,5 násobok splátky, poistí si schopnosť splácať úver
Pri zjednodušenom refinancovaní hypotéky z inej banky s LTV 85% vrátane, banka nebude uplatňovať prirážku k úrokovej sadzbe  za vyššie LTV ako 80 %.
Pri refinancovaní banka akceptuje pôvodný znalecký posudok bez ohľadu na jeho vek.
 
 Možnosť získať zľavy z úrokovej sadzby: 
  • 0,20% za poistenie schopnosti splácania úveru, 
  • 0,50% za pravidelné zasielanie 1,5 násobku splátky na účet vedený v UniCredit Bank (U kontoU konto TANDEMU konto PREMIUM)

 

 


 

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom
Raz ročne 20% istiny úveru v lehote jedného mesiaca pred výročným dňom uzavretia zmluvy o úvere Nie

Žiadateľom o úver môže byť fyzická osoba - občan SR alebo cudzí štátny príslušník s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR,

  • vek minimálne od 18 do 65 rokov (vek ku dňu splatenia hypotéky),
  • čistý mesačný príjem viac ako 280 € v prípade Bankou akceptovaného typu príjmu.

 

Ak ste zamestnanec potrebujete potvrdenie o výške príjmu.

Ak ste podnikateľ, je potrebné doložiť kópiu daňového priznania a príloh k daňovému priznaniu za posledné zdaňovacie obdobie, potvrdenie o podaní daňového priznania a neexistencii záväzkov voči daňovému úradu.

Dokladovanie účelu úveru a znalecký posudok zabezpečenej nehnuteľnosti, pôvodná úverová zmluva.

 

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
166 € 166 € 0 € Prvé čerpanie bez poplatku, ďalšie s poplatkom 15 €
Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
0 € Skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1% z predčasne splatenej sumy.
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
5,00 % pre zmluvy uzatvorené od 1.2.2013, pre zmluvy uzatvorené pred 1.2.2013 platí úrok 8,00%. Vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním € Vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním €