Refinančná hypotéka Tatra banka


Refinančná hypotéka je dostupná až do 100 % hodnoty zabezpečenia, pokiaľ výška nového úveru neprekročí limit určený regulátorom.
Banka zabezpečí znalecké ohodnotenie bytu, poistenie schopnosti splácať hypotekárny úver.
Priamo v pobočke si vybavíte poistenie nehnuteľnosti.

 
Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Refinancovanie 10000 € 500000 € 4 30 90 % 90 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: 100% zľava z poplatku za poskytnutie úveru.

Úrokové sadzby platné od 20.10.2023:

 • Fix 1 od 4,49 % p.a.
 • Fix 2 od 4,49 % p.a.
 • Fix 3 od 4,49 % p.a.
 • Fix 5 od 4,29 % p.a.
 • Fix 7 od 4,49 % p.a.
 • Fix 10 od 4,69% p.a.
 

Program odmeňovania Hypotéka
Za využívanie produktov banky môže klient  získať zľavu z úrokovej sadzby hypotéky.
Program získajú klienti, ktorí požiadajú o hypotéku od 26.5.2023 a budú využívať Účet pre modrú planétu a/alebo Poistenie splácania hypotéky za dohodnutých podmienok banky.

Banka sleduje splnenie podmienok pre priznanie zvýhodnenia prvé ucelené 3 kalendárne mesiace po poskytnutí Úveru alebo jeho prvého čiastočného čerpania a potom každé nasledujúce 3 kalendárne mesiace.

Zľava z úrokovej sadzby hypotéky 0,20% p.a. Za využívanie 2 produktov, zľava 0,10% p.a za využívanie 1 produktu.

Podmienky využívania Účtu pre modrú planétu:

 • na účte bola mesačne pripísaná suma peňažných prostriedkov minimálne 500 eur vo forme bezhotovostných kreditov a zároveň.
 • bola zrealizovaná mesačne aspoň jedna transakcia trvalým platobným príkazom na úhradu alebo
 • SEPA inkasom alebo debetnou platobnou kartou vydanou k tomuto účtu,
 • aspoň jeden z dlžníkov na úvere je majiteľom účtu,
 • v sledovanom období nebude na úvere omeškanie so splátkou alebo splátkou úroku viac ako 15 dní.

Podmienky využívania Poistenia schopnosti splácať úver

 • k poskytnutému úveru bola uzavretá poistná zmluva poistenia splácania hypotéky, sprostredkovaná Veriteľom v UNIQA pojišťovna, a.s.,
 • poisteným je aspoň jeden dlžník z úveru,
 • poistenie je s poistným krytím minimálne rizika úmrtia a zároveň
 • poistených je minimálne 70 % výšky úveru, ak výška úveru je rovná alebo nižšia ako 100 000 eur
 • alebo minimálne 50 % výšky úveru, ak výška úveru je nad 100 000 eur,
 • v sledovanom období nebude na úvere omeškanie so splátkou alebo splátkou úroku viac ako 15 dní.

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom
Raz mesačne zo zákona tak, aby celkový objem mimoriadnych splátok nepresiahol 30 % výšky úveru počas kalendárneho roka.

Vek žiadateľa od 18 do 65 rokov (vek ku dňu splatenia hypotéky), trvalý pobyt na území Slevenskej republiky. Občan EU, ktorý má príjem z firmy sídliacej na území Slovemskej republiky.

Minimálna výška príjmu  plynúceho z územia SR musí býť 350 €.

Banka akceptuje príjmi:

 • zamestnanec – posudzuje sa príjem za posledných 12 mesiacov spätne (vrátane pravidelných odmien, 13. a 14. platu), respektíve za kratšie obdobie, minimálne však za 6 mesiacov,

 • zamestnanec v zahraničí – minimálne obdobie zamestnania 6 mesiacov,

 • rodičovský príspevok,

 • dôchodky – starobný, vdovský, invalidný a výsluhový,

 • fyzická osoba podnikateľ – minimálne jedno ukončené zdaňovacie obdobie,

 • právnická osoba – minimálne trvanie podnikania 24 mesiacov.

V prípade, ak je predmetom zabezpečenia byt alebo rodinný dom, je potrebné uzatvoriť poistenie nehnuteľnosti (neplatí v prípade pozemkov).
 

Fyzické osoby, ktorým nevznikol nárok na príspevok z dôvodu refinancovania úveru za obdobie od 01.01.2024 do 31.05.2024 si môžu nárok uplatniť aj spätne, a to najneskôr do 31.07.2024.

Podmienky pre vznik nároku na príspevok:

 • Príjem  oprávnenej osoby nesmie presiahnuť 1,6 násobok priemernej mzdy v  hospodárstve SR za rok 2022 – max. výška hrubej mzdy nesmie presiahnuť 2  086,40 eur
 • Ak priemerný príjem za rok 2022 prekračuje stanovenú hranicu, bude pre vznik nároku na príspevok posúdený priemerný príjem za 6 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o príspevok.
 • Úver  na bývanie bol poskytnutý na účel: nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti  na bývanie, výstavba alebo rekonštrukcia tuzemskej nehnuteľnosti na  bývanie
 • Nové účely platné po 1.6.2024: refinancovaný úver s refixom, refinancovaný úver bez refixu - súčasný úver bol poskytnutý na splatenie úveru s účelom nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti, výstavba alebo rekonštrukcia.
 • Financovanú nehnuteľnosť využíva oprávnená osoba na  vlastné bývanie – príspevok sa uplatňuje iba na 1 zmluvu o úvere na  bývanie a na 1 tuzemskú nehnuteľnosť

Predložiť doklad totožnosti,

 • doklady preukazujúce výšku príjmu, ktorý je po zohľadnení predpokladaných mesačných výdavkov, ako aj ostatných záväzkov žiadateľa dostačujúci na splácanie úveru (okrem prípadov, kedy si banka overí výšku vášho príjmu automaticky cez externé registre),

 • doklady k nehnuteľnosti slúžiacej na zabezpečenie úveru ako napr. znalecký posudok 

Pri refinancovaní hypotéky, prípadne aj pri spájaní úverov akceptujeme znalecký posudok starý až 5 rokov (pri každej nehnuteľnosti).

 

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
150 € 150 € 0 € Prvé čerpanie je bezplatné, druhé a každé ďalšie za poplatok 25 €
Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
0 € Skutočné náklady banky priamo súvisiace s predčasným splatením, max. vo výške 1% z predčasne splácanej istiny
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
9,25 % p. a. + štandardná úroková sadzba Skutočné náklady na vymáhanie € Skutočné náklady na vymáhanie €