Bezúčelový PRESTO úver UniCredit


Hodnotenie
12x

Úver je možné použiť na čokoľvek bez potreby dokladovania účelu použitia peňazí.

Pri pôžičke do 10 000 € banka poskytne žiadateľovi úver aj bez spoludlžníka.

Možnosť poistenia úveru pre prípad neschopnosti splácať úver.

 

Typ úveru Zabezpečenie Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Bezúčelová na čokoľvek Banka vyžaduje dohodu o zrážkach zo mzdy v prípade úveru nad 3.300 € (v prípade príjmu zo závislej činnosti), ručiteľa v prípade výšky úveru nad 10.000 € (ak ide o žiadateľa jednotlivca). Pristúpenie manželského partnera pri úvere nad 5.000 €. Finančná zábezpeka vo výške 100% (pri tomto type zabezpečenia sa neuzatvára dohoda o zrážkach zo mzdy). 650 € 25 000 € 12 84
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: 

Vďaka odmene za riadne splácanie si úrokovú sadzbu 7,9 % p. a. znížite na sadzbu zodpovedajúcu 2,6 % p. a. .

Odmena bude poskytnutá v prípade dohodnutia PRESTO Úveru:

  • s dobou splatnosti 60 – 96 mesiacov, 
  • počas splácania nesmie byť vykonané predčasné splatenie úveru alebo splatenie časti úveru,
  • o odmenu klient nepríde ani pri krátkom meškaní so splátkou (o odmenu prichádza, ak je viac ako 3x dlhšie ako 5 dní po splatnosti alebo pri prvom omeškaní nad 30 dní),
  • odmena bude vyplatená klientovi na účet určený v Zmluve o úvere, a to najneskôr do 40 dní po splatení celej pohľadávky.

Pri splnení podmienok získate odmenu za riadne splácanie vo výške 15 %, 20 %, 25 % alebo až 40 % z výšky úveru

Zľava na úrokovej sadzbe vo výške 2 % p. a. banka poskytuje v prípade poistenia schopnosti splácať úver a zriadenia a vedenia bežného účtu v banke (U kontoU konto TANDEMU konto PREMIUM

 

Občan Slovenskej republiky a cudzinec s povolením na trvalý alebo dlhodobý pobyt na Slovensku, vek občana od 18 rokov,

aspoň jeden zo žiadateľov o konkrétny úverový produkt musí Banke preukázať čistý mesačný príjem vo výške min. 280 €,  ak parametre úverového produktu nestanovujú inak

Dva doklady totožnosti, doklad o príjme.

Zamestnaný na trvalý pracovný pomer, predkladá  potvrdenie o príjme zo závislej činnosti a výpisy z účtu, kde má pripisovanú mzdu za posledné 2 mesiace.

Podnikateľ predkladá predkladá potvrdenie o výške príjmu na základe daňového priznania, daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie, výkazy o príjmoch a výdavkoch, výkazy o majetku a záväzkoch za posledné zdaňovacie obdobie (alebo súvahu, výkaz ziskov a strát) a výpisy z podnikateľského účtu za posledných 6 mesiacov.

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € % (min. 50 € - max. 50 €) 35 €
Poplatok za predčasné splatenie

Bez poplatku za predčasné splatenie úveru. Banka zúčtuje poplatok len ak suma mimoriadnych splátok pred dohodnutou lehotou splatnosti za obdobie predchádzajúcich po sebe idúcich 12 mesiacov vrátane naposledy vykonanej splátky presahuje 10 000 €.

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

5,00 % pre zmluvy uzatvorené od 1.2.2013, pre zmluvy uzatvorené pred 1.2.2013 platí úrok 8,00%.

Vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním € Vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním €