Bezúčelový PRESTO úver UniCreditPri pôžičke do 10 000 € vám UniCredit Bank poskytne úver aj bez spoludlžníka. Úver je možné použiť na čokoľvek bez potreby dokladovania účelu použitia peňazí.

Možnosť poistenia úveru pre prípad neschopnosti splácať úver.

 

Typ úveru Zabezpečenie Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Bezúčelová na čokoľvek Banka vyžaduje dohodu o zrážkach zo mzdy v prípade úveru nad 3.300 € (v prípade príjmu zo závislej činnosti), ručiteľa v prípade výšky úveru nad 10.000 € (ak ide o žiadateľa jednotlivca). Pristúpenie manželského partnera pri úvere nad 5.000 €. Finančná zábezpeka vo výške 100% (pri tomto type zabezpečenia sa neuzatvára dohoda o zrážkach zo mzdy). 650 € 40 000 € 12 96
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Úroková sadzba od 5,99 % p.a.
Úroková sadzba platí pre úvery nad 10.000 eur so splatnosťou min. 85 mesiacov a zasielaním príjmu na účet v UniCredit Bank..

BLACK FRIDAY PRESTO 2022 - vrátenia 1. splátky PRESTO úveru.
Pre získanie Odmeny musí Klient o PRESTO Úver požiadať v termíne od 25. 11. 2022 do 2. 12. 2022 vrátane. Zároveň prvú splátku tohto úveru musí klient zaplatiť najneskôr do konca januára 2023.
Kampaň platí pre nových aj existujúcich klientov, ktorí v uvedenom období požiadajú o spotrebný PRESTO úver a žiadosť bude spracovaná online.
Bez poplatku za poskytnutie úveru.

Úveru s odmenou 2+2 do 31.12.2022.

  • bonus vo výške 2 % z príjmu – pre klienta, ktorý si bude každý mesiac zasielať svoju mzdu do UCB, odmenia sumou 20 eur/mesačne po dobu 20 mesiacov, maximálne 400 eur.
  • zľava 2 % z úrokovej sadzby – pre klienta, ktorý si bude zasielať svoju mzdu do UCB, získa o 2 % nižšiu  úrokovú sadzbu.

 

Občan Slovenskej republiky a cudzinec s povolením na trvalý alebo dlhodobý pobyt na Slovensku, vek občana od 18 rokov,

aspoň jeden zo žiadateľov o konkrétny úverový produkt musí Banke preukázať čistý mesačný príjem vo výške min. 280 €,  ak parametre úverového produktu nestanovujú inak

Dva doklady totožnosti, doklad o príjme.

Zamestnaný na trvalý pracovný pomer, predkladá  potvrdenie o príjme zo závislej činnosti a výpisy z účtu, kde má pripisovanú mzdu za posledné 2 mesiace.

Podnikateľ predkladá predkladá potvrdenie o výške príjmu na základe daňového priznania, daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie, výkazy o príjmoch a výdavkoch, výkazy o majetku a záväzkoch za posledné zdaňovacie obdobie (alebo súvahu, výkaz ziskov a strát) a výpisy z podnikateľského účtu za posledných 6 mesiacov.

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € % (min. 0 € - max. 0 €) 35 €
Poplatok za predčasné splatenie

Bez poplatku za predčasné splatenie úveru. Banka zúčtuje poplatok len ak suma mimoriadnych splátok pred dohodnutou lehotou splatnosti za obdobie predchádzajúcich po sebe idúcich 12 mesiacov vrátane naposledy vykonanej splátky presahuje 10 000 €.

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

5,00 % pre zmluvy uzatvorené od 1.2.2013, pre zmluvy uzatvorené pred 1.2.2013 platí úrok 8,00%.

Vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním € Vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním €