Bezúčelový PRESTO úver UniCreditÚver je možné použiť na čokoľvek bez potreby dokladovania účelu použitia peňazí.

Pri pôžičke do 10 000 € banka poskytne žiadateľovi úver aj bez spoludlžníka.

Možnosť poistenia úveru pre prípad neschopnosti splácať úver.

 

Typ úveru Zabezpečenie Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Bezúčelová na čokoľvek Banka vyžaduje dohodu o zrážkach zo mzdy v prípade úveru nad 3.300 € (v prípade príjmu zo závislej činnosti), ručiteľa v prípade výšky úveru nad 10.000 € (ak ide o žiadateľa jednotlivca). Pristúpenie manželského partnera pri úvere nad 5.000 €. Finančná zábezpeka vo výške 100% (pri tomto type zabezpečenia sa neuzatvára dohoda o zrážkach zo mzdy). 650 € 40 000 € 12 96
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Znížte si úrok 11,08 % p.a. na 3,89 % p.a.

Ako získať odmenu?

  • dohodnúť si PRESTO Úver na čokoľvek s dobou splatnosti 76, 84 alebo 96 mesiacov, odmena bude realizovaná formou predčasnej splátky, ktorú banka uhradí za klienta po zaplatení 60., 66. alebo 72. splátky,
  • splácať úver riadne a načas
  • nezrealizovať predčasné splatenie časti alebo celého úveru

Splnenie podmienok pre získanie odmeny za riadne splácanie je jednoduché

K priznaniu odmeny postačuje:

  • pravidelné splácanie úveru bez predčasnej splátky
  • so splátkou nebudete meškať dlhšie ako 29 dní
  • s úhradou splátky sa omeškáte maximálne 3 krát v lehote 6-29 dní (t.j. že aj pri omeškaní 5 dní pri každej splátke neprichádzate o odmenu)

Občan Slovenskej republiky a cudzinec s povolením na trvalý alebo dlhodobý pobyt na Slovensku, vek občana od 18 rokov,

aspoň jeden zo žiadateľov o konkrétny úverový produkt musí Banke preukázať čistý mesačný príjem vo výške min. 280 €,  ak parametre úverového produktu nestanovujú inak

Dva doklady totožnosti, doklad o príjme.

Zamestnaný na trvalý pracovný pomer, predkladá  potvrdenie o príjme zo závislej činnosti a výpisy z účtu, kde má pripisovanú mzdu za posledné 2 mesiace.

Podnikateľ predkladá predkladá potvrdenie o výške príjmu na základe daňového priznania, daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie, výkazy o príjmoch a výdavkoch, výkazy o majetku a záväzkoch za posledné zdaňovacie obdobie (alebo súvahu, výkaz ziskov a strát) a výpisy z podnikateľského účtu za posledných 6 mesiacov.

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € % (min. 50 € - max. 50 €) 35 €
Poplatok za predčasné splatenie

Bez poplatku za predčasné splatenie úveru. Banka zúčtuje poplatok len ak suma mimoriadnych splátok pred dohodnutou lehotou splatnosti za obdobie predchádzajúcich po sebe idúcich 12 mesiacov vrátane naposledy vykonanej splátky presahuje 10 000 €.

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

5,00 % pre zmluvy uzatvorené od 1.2.2013, pre zmluvy uzatvorené pred 1.2.2013 platí úrok 8,00%.

Vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním € Vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním €