Bezúčelový spotrebný úver ČSOBSpotrebný úver si klient vybaví bez zbytočného dokladovania a to aj bez návštevy pobočky cez aplikáciu ČSOB SmartBanking alebo klientsku zónu Moja ČSOB.

Možnosť využiť peniaze na akýkoľvek účel a bez zabezpečenia.
V prípade Spotrebiteľského úveru s úrokovou sadzbou 0%, ktorý banka ponúka v aplikácii ČSOB SmarBanking (tzv. Miniúver) je poplatok za jeho spracovanie závislý od výšky úveru a to nasledovne:
• 15,00 € - úver od 200 € do 500 eur
• 35,00 € - úver od 550 € do 1 000 eur
• 65,00 € - úver od 1 050 € do 1 500 eur
• 85,00 € - úver od 1 550 € do 2 000 eur

Typ úveru Zabezpečenie Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Bezúčelová na čokoľvek Úver je možné zabezpečiť ručiteľom, vkladom v ČSOB, v individuálnych prípadoch je možná aj iná forma zabezpečenia. 600 € 40000 € 12 96
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: 3 splátky sú doma.
Podmienky akcie

  • klient uzavrie s ČSOB Zmluvu o spotrebiteľskom úvere vo výške viac ako 2 000 eur v termíne od 2.11.2023 a splatnosťou aspoň 48 mesiacov a súčasne načerpá úver najneskôr do 31.12.2023,
  • klient má alebo si zriadi bežný účet v ČSOB a splní podmienky pre aktívne využívanie bežného účtu, menovite: kreditný obrat na bežnom účte min. 400 eur,3 pravidelné platby mesačne na základe SEPA trvalého príkazu, alebo súhlasu so SEPA inkasom (okrem inkasným spôsobom dohodnutého splácania úverov),5 platieb platobnou kartou (debetnou, alebo kreditnou),
  • klient bežný účet aktívne využíva v kalendárnom roku, ktorý predchádza vyplateniu časti Benefitu a to aspoň počas 9 mesiacov z celkových 12,
  • klient nebude počas splácania Úveru v omeškaní s anuitnými splátkami Úveru, na Úvere nebude evidovaný odklad splátok a zároveň Úver bude existovať v čase vyplatenia príslušnej časti Benefitu.

Vyplatenie benefitu

Benefit bude uhradený po častiach vždy v mesiaci január počas rokov 2025, 2026 a 2027 na bežný účet klienta vedený v ČSOB.


Úroková sadzba od 6,19 % p.a.
Možnosť zníženia úrokovej sadzby o 1 % za zriadenie online.

Občania a podnikatelia (fyzické osoby), vek od 18 rokov do 65 rokov, dva doklady totožnosti.

Dva doklady totožnosti, ak je žiadateľom zamestnanec a má príjem poukazovaný min. 3 mesiace na účet v ČSOB, nepotrebuje potvrdenia o príjme ani výpisy z účtu.

Potvrdenie o výške príjmu je potrebné len v prípade, ak žiadateľ o úver nemá príjem poukazovaný na účet vedený v ČSOB počas posledných 3 mesiacov, posledný výpis z účtu s prevedenou mzdou v prípade, ak je príjem poukazovaný na účet v inej banke,

Ak je žiadateľom fyzická osoba - podnikateľ, je potrebné doložiť kópiu daňového priznania a príloh za posledné zdaňovacie obdobie, originál Potvrdenia o podaní DP a daňových nedoplatkoch.

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € % (min. 50 € - max. 50 €) 40 €
Poplatok za predčasné splatenie

1 % zo splátky ak obdobie medzi splatením úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy presahuje 1 rok, 0,5 % ak obdobie nepresahuje 1 rok, 0€ ak suma splateného úveru za obdobie po sebe idúcich 12 mesiacov nepresahuje 10 000 €

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

5% + základná úroková sadzba ECB, pre zmluvy uzatvorené od 1.2.2013, pre zmluvy uzatvorené do 31.1.2013 vrátane plat&iacu

Skutočné náklady v € Skutočné náklady v €