Pôžička na čokoľvek VÚBVo VÚB môžete uzavrieť aj poistenie schopnosti splácať úver ako pomoc pri vzniku nepredvídaných životných situácií, t.j. smrť, strata zamestnania, práceneschopnosť alebo trvalá invalidita.

Možnosť vybavenia pôžičky online cez Internet banking alebo Mobil banking, ako aj prostredníctvom služby Kontakt.

Typ úveru Zabezpečenie Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Bezúčelová na čokoľvek Bez zabezpečenia 500 € 35000 € 13 96
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

Akcia: Online pôžička na čokoľvek s 50% zľavou z poplatku.

Zelená pôžička s úrokovou sadzbou od 5,90% p.a. 
Možnosť prefinancovať aj rekonštrukcie a nákupy, ktoré ste už zrealizovali.

Výhodné poistenie úveru pre bezstarostné splácanie pôžičky.
Peniaze máte k dispozícii hneď po podpise zmluvy.
Stačí predložiť doklady len na 80 % výšky úveru.
Možnosť dokladovania až do 12 mesiacov od čerpania pôžičky.
100% zľava z poplatku, ak požiadate o pôžičku s ďalšou osobou žijúcou v rovnakej domácnosti.
Sami si vyberiete dobu splácania od 13 do 96 mesiacov, príp. do 120 mesiacov.

Z pôžičky je možné financovať napríklad :
Zateplenie rodinného domu, zavedenie plynového kúrenia alebo výmenu plynového kotla, zakúpenie nového alebo jazdeného elektromobilu alebo hybridného vozidla, výmena okien, zelená strecha, rekuperácia, odstránenie azbestu a pod.


Odmena vo výške 2% z úrokovej sadzby: 

Pre ponechanie zvýhodnenej úrokovej sadzby je potrebné pôžičku riadne splácať, poukazovať na bežný účet pre splácanie vo VÚB sumu aspoň vo výške 2 – násobku mesačnej splátky úveru a realizovať mimoriadnu splátku alebo predčasné splatenie pred uplynutím dohodnutej doby splatnosti len za nasledovných podmienok:

  • pri dĺžke splatnosti 13 - 36 mesiacov nesmie byť pôžička predčasne ani čiastočne splatená počas celého jej trvania,
  • pri dĺžke splatnosti 37 - 96 mesiacov nesmie byť pôžička predčasne ani čiastočne splatená do polovice doby splatnosti a súčasne po dobu minimálne 3 rokov.

Zľava z úrokovej sadzby zaniká tiež v prípade, ak:

  • sa dlžník dostane do omeškania so splácaním s dvomi a viac po sebe nasledujúcimi anuitnými splátkami alebo inými peňažnými záväzkami z úverovej zmluvy,
  • nebude splnená požiadavka minimálnej výšky mesačného kreditného obratu na účte minimálne 3 po sebe nasledujúce mesiace.
Vrátenie poplatku  za poskytnutie úveru po uplynutí 36 mesiacov. Stačí, aby ste si posielali na váš účet pre splácanie úveru vo VÚB 2-násobok mesačnej splátky/ok úveru/ov, ak máte viacero úverov s týmto benefitom.

Vek 18 až 73 rokov, pracovný pomer v prípade doby neurčitej má trvať min. 3 mesiace, v prípade doby určitej je podmienkou, aby sa pracovný pomer v čase podania žiadosti neskončil počas nasledujúcich 3 mesiacov.

V prípade podnikania je potrebné podnikať jedno celé účtovné obdobie alebo min. 18 mesiacov, v prípade neklientov banky 2 úplné účtovné obdobia alebo min. 36 mesiacov

Jeden doklad totožnosti. Doklady preukazujúce príjem, ak ste zamestnaný v zahraničí, potvrdenie o výške príjmu zo závislej činnosti, overenú kópiu pracovnej zmluvy a výpisy z účtu, na ktorý je poukazovaná mzda za posledné 3 mesiace.

Ak máte príjem poukazovaný na účet vo VÚB banke, výpisy z účtu sa nepredkladajú, ak ste podnikateľ, potrebujete potvrdenie o výške daňovej povinnosti a daňové priznanie za posledné účtovné obdobie.

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € 2% (min. 0 € - max. Neobmedzene €) 50 €
Poplatok za predčasné splatenie

Pre úvery do 10.6.2010 3% z predčasne splatenej čiastky úveru, úvery, od 11.6.2010 1% resp. 0,5% z predčasne splatenej čiastky úveru,0 €, ak suma splátok splateného spotrebiteľského úveru vykonaných pred dohodnutou lehotou splatnosti za obdobie predchádzajúcich po sebe idúcich 12 mesiacov vrátane naposledy vykonanej splátky nepresahuje 10.000 €

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

5% p. a. - nad rámec štandardnej úrokovej sadzby

Skutočné náklady v € Skutočné náklady v €