Pôžička od 365 365.bankÚver je možné kedykoľvek predčasne splatiť.
Pri nižších sumách do 800 eur je splatnosť úveru od 1 - 5 rokov.

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Bezúčelová na čokoľvek 300 € 40000 € 12 96
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: 50% zľava z poplatku za poskytnutie úveru.
Úroková sadzba od 6,00 % p.a. 

 

Žiadateľ vo veku od 18 do 69 rokov, s trvalým pobytom v SR, s akceptovateľným trvalým zdrojom príjmu:

Banka akceptuje príjmy:

  • zamestnanec - pracujúci minimálne 3 mesiace v SR (bez potvrdenia o príjme pre tých, ktorí čerpajú pôžičku na Užitočný účet),
  • podnikateľ, alebo živnostník - ak podniká minimálne 18 mesiacov,
  • dôchodca - so starobným, invalidným alebo vdovským dôchodkom
  • dôchodca - s výsluhovým dôchodcom (platí len pri žiadosti na obchodnom mieste)
  • žiadateľ s inými príjmami -diéty, materský/rodičovský príspevok atď. (platí len pri žiadosti na obchodnom mieste)

Občiansky preukaz, bez potvrdenia o príjme, platí pre žiadateľov zamestnaných v SR (nie dôchodca, samostatne zárobkovo činná osoba, policajt, hasič, záchranár, resp. vojak z povolania), ktorí čerpajú pôžičku na účet od 365. banky.

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € 1% (min. 0 € - max. Neobmedzene €) 50 €
Poplatok za predčasné splatenie

Skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, max. 1 %, resp. 0,5 % z predčasne splácanej sumy úveru,

  • Max. 1 % z predčasne splatenej sumy spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, ak obdobie medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere presahuje jeden rok.
  • Max. 0,5 % z predčasne splatenej sumy výšky spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, ak toto obdobie nepresahuje jeden rok.

Nevzťahuje sa na prípady keď suma splátok splateného spotrebiteľského úveru pred dohodnutou lehotou splatnosti za obdobie predchádzajúcich po sebe idúcich 12 mesiacov vrátane naposledy vykonanej splátky nepresahuje 10 000 eur.

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

Úrok z omeškania je uplatňovaný v zákonom stanovenej výške.

Skutočné náklady spojené s vymáhaním úveru v € Skutočné náklady spojené s vymáhaním úveru v €