Pôžička Prima bankaMožnosť nastaviť si Pôžičku podľa vlastných predstáv - určite si koľko mesačne chcete splácať a podľa toho si vyberiete dobu splácania a výšku úveru.

Poplatok za poskytnutie pôžičky pri splácaní z iného účtu ako v Prima banke je 5 % z objemu úveru.

 

Typ úveru Zabezpečenie Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Bezúčelová na čokoľvek Bez ručiteľa. 1 000 € 15000 € 24 96
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Vrátenie poplatku za poskytnutie pôžičky po 18 mesiacoch v období do 30.6.2024

Každému klientovi, ktorý splní všetky podmienky účasti v kampani, vráti banka poplatok za poskytnutie Pôžičky po 18 mesiacoch riadneho splácania.

Podmienky účasti v kampani:

Poplatok za poskytnutie Pôžičky bude vrátený každému klientovi, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:
  • Žiadosť o Pôžičku bola banke doručená a zároveň zmluva o Pôžičke bola uzatvorená v čase trvania kampane.
  • Pôžička bola počas 18 mesiacov od poskytnutia splácaná z Osobného účtu v banke. 
  • Pôžička nebola počas 18 mesiacov od poskytnutia v omeškaní dlhšom ako 5 dní.
  • Pôžička nebola počas 18 mesiacov od poskytnutia predčasne splatená.
  • Na Pôžičke nebolo počas 18 mesiacov od poskytnutia zrealizované čiastočné splatenie úveru nad rámec dohodnutého splátkového kalendára.
  • Na Inkasnom účte bude počas 18 mesiacov od poskytnutia Pôžičky zaúčtovaná platba kartou mobilom aspoň v 15 kalendárnych mesiacoch.

Trvalý pobyt na Slovensku, vek od 18 rokov, zamestnaný dlhšie ako 3 mesiace, prípadne živnostník a podniká minimálne 12 mesiacov, starobný alebo výsluhový dôchodca.

Doklad totožnosti, doklady preukazujúce príjem.

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € 5% (min. 0 € - max. Neobmedzene €) 50 €
Poplatok za predčasné splatenie

Účelne vynaložené náklady súvisiace so splatením úveru alebo jeho časti pred lehotou splatnosti, maximálne 0,50% z predčasne splatenej sumy úveru, ak je zostatková splatnosť úveru 1 rok a menej a maximálne 1,00% z predčasne splatenej sumy úveru, ak je zostatková splatnosť úveru viac ako 1 rok.

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

5% pre zmluvy uzatvorené od 1.2.2013, pre zmluvy uzatvorené do 31.1.2013 vrátane platí úrok 8%.

15 € 30 €