PRESTO Úver - Spotrebný úver na refinancovanie UniCreditMožnosť zlúčenia úverov, pôžičiek, kontokorentov a kreditných kariet,

  • možnosť získať  výhodnejšej úrokovej sadzby
  • úroková sadzba je garantovaná po celú dobu splácania úveru
  • možnosť poistenia schopnosti splácať úver

 

 

Typ úveru Zabezpečenie Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Refinancovanie Banka vyžaduje dohodu o zrážkach zo mzdy v prípade úveru nad 3.300 € (v prípade príjmu zo závislej činnosti), ručiteľa v prípade výšky úveru nad 10.000 € (ak ide o žiadateľa jednotlivca). Pristúpenie manželského partnera pri úvere nad 5.000 €. Finančná zábezpeka vo výške 100% (pri tomto type zabezpečenia sa neuzatvára dohoda o zrážkach zo mzdy). 650 € 50000 € 12 96
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: 100 % zľava z poplatku za poskytnutie úveru.
Úroková sadzba 5,99 % p.a. pre úvery nad 10 000 eur so splatnosťou min. 85 mesiacov a zasielaním príjmu na účet v UniCredit Bank,

PRESTO úver s odmenou 500 eur

Kampaň platí od 1.1.2024 do 31. 3. 2024.
Odmena je vo výške 50 eur za každých celých 5 000 eur PRESTO Úveru, maximálne však vo výške 500 eur.
Do Odmeny za PRESTO Úver sa nezapočítava Interné refinancovanie existujúcich spotrebiteľských a osobných úverov klienta vedených Bankou.

Nárok na Odmenu za PRESTO Úver zaniká v prípade ak:
• Účastník Kampane odstúpi od zmluvy o úvere v lehote 14 dní,
• alebo ak do výplaty Odmeny za PRESTO Úveru dôjde k predčasnému splateniu celého úveru,
• alebo ak Účastník Kampane je kedykoľvek do doby výplaty Odmeny v omeškaní so splácaním akéhokoľvek úveru vedeného Bankou v akejkoľvek
výške,
• alebo ak Účastník Kampane nestihne načerpať PRESTO Úver do konca Obdobia trvania Kampane,
• alebo ak Účastník Kampane si neotvoril Bežný účet do doby výplaty Odmeny.

Občan Slovenskej republiky a cudzinec s povolením na trvalý alebo dlhodobý pobyt na Slovensku, vek občana od 18 rokov,

aspoň jeden zo žiadateľov o konkrétny úverový produkt musí Banke preukázať čistý mesačný príjem vo výške min. 280 €,  ak parametre úverového produktu nestanovujú inak

Dva doklady totožnosti a doklad o príjme.  V prípade manželov doklad preukazujúci zrušenie alebo zúženie BSM. 

V prípade zlúčenia viacerých nevýhodných úverov do jedného s navýšením len do 5% ich společného aktuálního zostatku stačí čestné prehlásenie klienta o jeho príjme.
Dokumenty k aktuálnym úverom, ktoré požadujete zlúčiť:

Spotrebný úver - zmluva o úvere alebo aktuálny výpis z účtu, z ktorého je úver splácaný

Povolené prečerpanie – Žiadosť/Zmluva o povolenom prečerpaní

Kreditná karta - aktuálny výpis z účtu kreditnej karty

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € % (min. 0 € - max. 0 €) 35 €
Poplatok za predčasné splatenie

Bez poplatku za predčasné splatenie úveru. Banka zúčtuje poplatok len ak suma mimoriadnych splátok pred dohodnutou lehotou splatnosti za obdobie predchádzajúcich po sebe idúcich 12 mesiacov vrátane naposledy vykonanej splátky presahuje 10 000 €.

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

5,50 % pre zmluvy uzatvorené od 1.2.2013, pre zmluvy uzatvorené pred 1.2.2013 platí úrok 8,00%.

Vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním € Vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním €