Študentská pôžička Fond na podporu vzdelávaniaFond poskytuje pôžičky študentom na vysokých školách, aj zahraničných, bez ohľadu na to, či ide o súkromné alebo verejné vysoké školy.

O pôžičku môže požiadať študent vysokej školy bez ohľadu na vek alebo skutočnosť, či už má v minulosti ukončenú jednu alebo viacero vysokých škôl.

Minimálna a maximálna výška pôžičky podľa jednotlivých typov pôžičiek:
Pôžička pre študentov zabezpečená ručením

  • študenti na I. a II. stupni vysokoškolského štúdia - min. 1 000 eur, max. 7 500 eur.
  • študenti na III. stupni vysokoškolského štúdia - min. 1 000 eur, max. 15 000 eur.

Pôžička bezúčelová pre študentov na excelentných vysokých školách - min. 1 000 eur, max. 20 000 eur.
Pôžička účelová pre študentov na excelentných vysokých školách - min. 1 000 eur, max. 40 000 eur.

 

Pôžička sa neúročí počas obdobia, kedy vzniká nárok na zákonný odklad splátok pôžičky  t.j. počas štúdia do ukončenia prvého vysokoškolského štúdia II. stupňa a počas materskej a rodičovskej dovolenky, ak študent kvôli nej prerušili štúdium. 

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Pre študentov 1000 € 40000 € 60 120

O pôžičku pre študentov môže požiadať:

  • študent I. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole so sídlom v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole 
  • študent II. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme štúdia na vysokej škole so sídlom v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole 
  • študent III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole so sídlom v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole 

Štúdium na zahraničnej vysokej škole musí byť podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike.

Na vybavenie pôžičky je potrebné mať ručiteľa, ktorý má preukázateľný zdroj príjmu.

Doklad preukazujúci status študenta

  • vyplnená a potvrdená  žiadosti o pôžičku alebo
  • samostatný doklad oštúdiu za podmienky, že bude obsahovať všetky údaje uvedené v žiadosti o pôžičku ,
  • v prípade žiadateľov študujúcich na zahraničnej VŠ preklad samostatného dokladu o štúdiu do  slovenského  jazyka (preklad  nemusí  byť  úradný)  a čestné  vyhlásenie o preklade,  s originál podpisom dlžníka na čestnom vyhlásení a dátumom prekladu. Potvrdenia vystavené včeskom jazyku nie je nutné prekladať.

Žiadatelia študujúci na zahraničných vysokých školách predkladajú ako povinnú prílohu rozhodnutie vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR o tom, že štúdium na zahraničnej vysokej škole je svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň štúdia (je rovnocenné) na vysokej škole v Slovenskej republike.

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €)
Poplatok za predčasné splatenie

2% z každej splátky vyššej ako riadna mesačná splátka, 1 krát za rok v mesiaci júl bez poplatku.

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
5 € 15 €