Sporiaci účet Depozit s osobným účtom ČSOBPeniaze chránené Fondom ochrany vkladov, po uplynutí 35-dňovej výpovednej lehoty plynie 7-dňová dispozičná lehota na výber prostriedkov z účtu.

Možnosť vypovedania časti alebo celej nasporenej sumy, bez povinnosti pravidelného sporenia. Sporenie si nastavíte  podľa vami zvolenej frekvencie a výšky vkladov.

Predčasný výber zo Sporiaceho účtu Depozit bez sankcie bude možný do výšky 25 % z aktuálneho zostatku na Sporiacom účte Depozit. 

Typ sporenia Povinnnosť viesť v banke bežný účet Pravidelné sporenie Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov
Pre dospelých Áno Áno 15 € Mesačne Mesačne
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Zvýhodnená úroková sadzba 1,01%.
Ak klient
počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca splni podmienky Aktívneho bežného účtu, banka od 15. dňa v mesiaci úročí zostatok do výšky max. 30.000 eur na Sporiacom účte 35D Depozit zvýhodnenou úrokovou sadzbou vo výške 1,01 % p. a. platnou na aktuálne vyhlasované obdobie .
Aktívny účet znamená:

  • klient má zriadený v ČSOB balík služieb Pohoda alebo Extra Pohoda, na ktorom je kreditný obrat min. 400 eur mesačne,
  • zrealizuje mesačne aspoň 3 pravidelné platby (na základe SEPA trvalého príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom),
  • a súčasne zrealizuje aspoň 5 platieb mesačne za tovar a služby debetnou alebo kreditnou kartou vydanou k účtu.
Klientom so Smart účtom Premium je priznaná na Sporiacom účte 35D Depozit zvýhodnená úroková + 0,50 % na sadzbu priznanú na základe splnenia podmienok Aktívneho bežného účtu (tzn. Pri splnení podmienok 1,51 % a pri nesplnení podmienok 0,51 %).

Klientom do 14 rokov veku je pre Sporiaci účet 35D Depozit priznaná zvýhodnená úroková sadzba do výšky max. 30 000 eur bez ďalších podmienok . Úročenie na Sporiacom účte 35D.
Depozit pri objeme prostriedkov nad 30 000 eurje vo výške 0,01 % (tzn. pri zostatku 35 000 eur by bola suma 30 000 eur úročená sadzbou 1,01 % a zvyšná časť 5 000 eur sadzbou 0,01 %).

V prípade viacerých sporiacich účtov klienta s celkovou sumou viac než 30 000 eur, je úročenie zvýhodnenou sadzbou 1,01 % len jeden účet, a to ten s najvyšším zostatkom. 

Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Nie
Predložiť doklad.
Viazanosť prostriedkov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
35 dní Áno Nie, mimo dispozičnej lehoty s poplatkom
Poplatok za zriadenie Poplatok za prevod peňazí na účet
0 € 0 €
Poplatok za zrušenie alebo umorenie
0 €
ODDO35 dní
15 €30000 €0,01%