Spracovanie osobných údajov


Spoločnosť FINANČNÝ KOMPAS, s.r.o., Nám. Sv. Egídia 97, 058 01 Poprad, IČO: 48 154 083 spracúva osobné údaje klientov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") v mene spoločnosti Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890, a to za účelom predkladania ponúk na uzavretie zmlúv o poskytnutí finančnej služby, ich realizácie, ako i poskytnutia odbornej pomoci v oblasti finančných služieb klientom.

V súlade s ustanovením § 11 zákona o ochrane osobných údajov týmto udeľujem spoločnosti Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890, súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a mesto/obec trvalého pobytu, na účely predkladania ponúk na uzavretie zmlúv o poskytnutí finančnej služby, ich realizácie, ako i poskytnutia odbornej pomoci v oblasti finančných služieb. Súhlas udeľujem na dobu neurčitú. Súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať oznámením zaslaným na adresu sídla spoločnosti Poštová banka, a.s. Práva podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov ostávajú zachované.

Dobrovoľne udeľujem spoločnosti Poštová banka, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 811 02, IČO: 31 340 890 (ďalej len „PB, a.s.“) súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu kontaktných údajov uvedených v žiadosti (meno, priezvisko, e-mail, telefón) na účel vypracovania ponuky produktov a služieb. Svoj súhlas udeľujem odo dňa jeho poskytnutia na dobu 3 rokov. Beriem na vedomie, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomnou formou na adresu sídla PB, a.s.