Spracovanie osobných údajov


V zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov dobrovoľne udeľujem spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 (ďalej len „VÚB, a.s.“) súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu kontaktných údajov uvedených v žiadosti (meno, priezvisko, e-mail, telefón, dátum narodenia, aktuálne bydlisko, výška úveru) pre marketingové účely vrátane ponuky produktov a služieb. Svoj súhlas udeľujem odo dňa jeho poskytnutia na dobu 3 rokov. Beriem na vedomie, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomnou formou na adresu sídla VÚB, a.s. Informácie o právach dotknutej osoby nájdete na http://www.vub.sk/o-banke/hodnoty-principy/compliance/spracovanie-dovernych-udajov/.

Spoločnosť FINANČNÝ KOMPAS, s.r.o., Nám. Sv. Egídia 97, 058 01 Poprad, IČO: 48 154 083 spracúva osobné údaje klientov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") a to za účelom predkladania ponúk na uzavretie zmlúv o poskytnutí finančnej služby, ich realizácie, ako i poskytnutia odbornej pomoci v oblasti finančných služieb klientom.