Zverejnené: 11.03.2021

Poistenie - ako vypovedať jednotlivé poistenia


Article image

Každá poisťovňa má svoje vlastné poistné podmienky, ktorými sa riadi, týka sa to aj výpovede poistnej zmluvy. Pri podaní žiadoti o výpoveď je potrebné a tieto podmienky dodržať ako aj zákonné požiadavky. Po splnení požadovaných podmienok poisťovňa na základe podanej výpovede vypovie poistenie ku dňu doručenia výpovede alebo uplynutím výpovedenej lehoty. V prípade, že podávate výpoveď z iného dôvodu ako je koniec poistného obdobia, netreba zabúdať poisťovňu vyžiadať o vyplatenie nespotrebovaného poistného.

Výpoveď Životného poistenia

Vypovedať životné poistenie môže poistník, alebo osoba, ktorá má od poistníka plnú moc. V prípade úmrtia poisteného je potrebné doložiť aj Úmrtný list. Platnosť výpovede je podmienená poistnými podmienkami poisťovne, zákonnými požiadavkami a doložením potrebných dokladov. 
Ak budete výpoveď poistnej zmluvy zasielať poštou, zašlite ju doporučene. Budete mať doklad o zaslaní.

Dôvody výpovede životného poistenia
 • koniec poistného obdobia - dožitie poisteného
 • odstúpenie do 30 dní od uzatvorenia životného poistenia
 • výpoveď do 2 mesiacov od uzatvorenia životného poistenia
 • výpoveď najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia (s možnosťou výplaty odkupnej hodnoty)
 • odmienutie plnenia poisťovateľom
 • úmrtie poisteného


Výpoveď Poistenia nehnuteľnosti

Vypovedať poistenie nehnuteľnosti môže poistník, alebo osoba, ktorá má od poistníka plnú moc. Ak je dôvodom výpovede poistenia zánik poistenej nehnuteľnosti, je potrebné doložiť Potvrdenie o likvidácií nehnuteľnosti. Pri zmene vlastníka nehnuteľnisti je potrebné doložiť Kópiu kúpnej zmluvy alebo list vlatnictva.

Dôvody výpovede poistenia nehnuteľnosti
 • bez udania dôvodu do 2 mesiacov od uzatvorenia poistenia
 • po poistnej udalosti do 3 mesiacov od jej oznámenia
 • výpoveď najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia
 • predajom nehnuteľnosti - zmena vklastníka
 • zánik poistenej nehnuteľnosti


Výpoveď Havarijného poistenia

Vypovedať havarijná poistenie môže poistník, alebo osoba, ktorá má od poistníka plnú moc. Niektoré poisťovne akceptujú žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy hneď, to znamená, že k ukončeniu poistenia dôjde dňom jej doručenia. Ak zasielate výpoveď poistenia poštou, pre uznanie výpovede je rozhodujúci dátum doručenia a nie dátum, kedy bola žiadosť zaslaná. K výpovedi je potrebné doložiť aj potvrdenie, ktoré preukazuje oprávnenosť výpovede - Kúpna zmluva alebo kópia Technického preukazu, Policajný protokol o krádeži vozidla, Potvrdenenie o likvidácii vozidla, Potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie.

Dôvody výpovede havarijného poistenia
 • zmena držiteľa vozidla, napríklad predajom
 • škodová udalosť
 • krádež a odcudzenie vozidla na základe oznámenia Polície           
 • vyradenie vozidla
 • zošrotovanie vozidla
 • výpoveď najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia


Výpoveď Povinného zmluvného poistenia

Vypovedať PZP môže poistník, alebo osoba, ktorá má od poistníka plnú moc. Poistenie je možné vypovedať kedykoľvek pred začiatkom nového poistného obdobia. K výpovedi je potrebné doložiť aj potvrdenie, ktoré preukazuje oprávnenosť výpovede - Kúpna zmluva alebo kópia veľkého Technického preukazu, Protokol o ekologickej likvidácii, Policajný protokol o krádeži vozidla. Pri výpovedi PZP je poistník povinný odovzdať aj Zelenú Kartu, ktorá potvrdzuje platnosť poistenia.

Dôvody výpovede Povinneho zmluvného poistenia
 • vyradenie vozidla z evidencie vozidiel 
 • zmena vlastníka vozidla predajom
 • uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané
 • krádež a odcudzenie vozidla na základe oznámenia Polície 
 • neuhradením poistného na základe upomienky v termíne 
 • dohodou medzi poisťovňou a poistníkom
 • podľa osobitného predpisu stanoveným poisťovateľom v poistných podmienkach

Poraďte sa s odborníkom

Ak si neviete vybrať vhodné poistenie, kontaktujte nás a poraďte sa s odborníkom. Naši finanční poradcovia si s vami ochotne dohodnú osobné stretnutie, na ktorom spoločne nájdete ideálne riešenie. Tiež vás informujú o všetkých plusoch a mínusoch jednotlivých poistných produktov.

Porovnanie poistenia TU.

Autor článku: Iveta Hudáková


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách