Zverejnené: 18.04.2017

Splátkový kalendár


Ak sa dlžník dostal do situácie, kedy nie je schopný plniť svoje záväzky voči veriteľovi, tak ako bolo dohodnuté v úverovej zmluve, môže využiť splátkový kalendár. Pojem splátkový kalendár nie je nikde v občianskom zákonníku zakomponovaný, ale často sa s ním  stretávame pri pôžičkách, úveroch, nákupoch na splátky a pod.

Podľa § 517 Občianskeho zákonníka dlžník je v omeškaní, ak svoj dlh riadne a včas neplní. V prípade, že dlh neplní ani v dodatočnej primeranej lehote, veriteľ môže od zmluvy odstúpiť, žiadať dlžnú sumu okamžite splatiť a taktiež má právo požadovať od dlžníka úroky z omeškania.

Vyhnúť sa upomienkam, výzvam, úrokom z omeškania, žalobe zo strany veriteľa, je v záujme dlžníka sa s veriteľom dohodnúť. Je potrebné si dohodnúť stretnutie s pracovníkom alebo zástupcom peňažného ústavu, kde dlžník objasní a vysvetlí svoju nepriaznivú finančnú situáciu a zároveň prejaví  snahu svoj dlh splatiť. V takom prípade vo väčšine veriteľ pristúpi na dohodu a bude súhlasiť so splácaním.  Uzatvorí sa dohoda medzi dlžníkom a veriteľom, vytvorí sa nový splátkový kalendár, zmení sa splatnosť a dlžník nebude v omeškaní so splácaním dlhu.  V dohode je ale potrebné uviesť výšku mesačnej splátky a nové termíny splatnosti. Po podpise dohody dlžník prestáva byť v omeškaní.
Uzatvorením dohody o splátkovom kalendári dlžník nebude platiť poplatky za omeškanie, upomienky, výzvy. Veriteľ môže odpustiť aj úroky z omeškania, čo nie je jeho povinnosťou ale znak dobrej vôle.

Splátkový kalendár musí obsahovať nasledovné údaje

  • meno a adresa veriteľa
  • identifikačné údaje veriteľa
  • meno dlžníka
  • výška a termíny jednotlivých splátok


Väčšina peňažných ústavov  má k dispozícii  vypracované tlačivo žiadosti o splátkový kalendár. Preto ešte predtým, než žiadosť dlžník odošle, mal by sa informovať u svojho veriteľa.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách