Investičné životné poistenie


Zobraziť stĺpce v tabuľke
(V prehľade si môžete zobraziť maximálne 2 ďalšie parametre.)

Pozrite si porovnanie a nechajte si poradiť ešte dnes.
Všetky výpočty presne zohľadňujú metodiku Európskej komisie a NBSPrepočty ukazujú, ako by sa mohlo vyvíjať investičné životné poistenie v období ďalších 15, prípadne 30 rokov, pri rôznych scenároch, za predpokladu, že investujete (hradíte poistné) 1000 EUR ročne. Uvedené scenáre naznačujú, aké výsledky by mohli vyplynúť z Vašej investície. Prezentované scenáre predstavujú odhad budúcej výkonnosti na základe skutočného vývoja v minulosti, zohľadňujú posledných 5 rokov vývoja. To, čo v skutočnosti dostanete, sa bude líšiť v závislosti od toho, aké budú výsledky na trhu a ako dlho si ponecháte svoj produkt. Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady samotného produktu. Tieto hodnoty nezohľadňujú Vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať tiež vplyv na to, koľko sa Vám vráti. Percentá priemerného výnosu v tabuľke vyjadrujú priemerný ročný zisk alebo stratu (v prípade zápornej hodnoty) z dovtedy investovaných prostriedkov). Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok,

Údaje v tabuľkách vychádzajú z ilustračného modelového príkladu a nereprezentujú individuálne požiadavky klienta.