Zverejnené: 14.06.2024

Burza cenných papierov v Bratislave, a. s. (BCPB)


Základné informácie o spoločnosti

 • Adresa sídla spoločnosti:  Vysoká 17, 811 06 Bratislava
 • IČO:  00 604 054
 • DIČ: 2020804390
 • IČ DPH: SK 2020804390
 • Telefón: +421-2-49236 111
 • E-mail: [email protected]

Domovská stránka spoločnosti

https://www.bsse.sk/bcpb/

História  

Burza cenných papierov v Bratislave, a. s.  bola zakladateľskou zmluvou založená dňa 8.1.1991 a zapísaná do Obchodného registra 15.marca 1991 podľa rozhodnutia  Ministerstva financií Slovenskej republiky z roku 1990. Na Burze sa začalo obchodovať 6. Apríla 1993. Činnosť burzy sa riadi burzovými pravidlami. Pri vytváraní pravidiel sa vychádzalo zo skúseností svetových a európskych búrz a z platnej legislatívy Slovenskej republiky. Činnosť vykonáva BCPB od roku 2001 na základe povolenia Úradu pre finančný trh č. UFT-003/2001/BCP, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.6.2001. Povolenie bolo dňa 26. marca 2008 rozhodnutím Národnej banky Slovenska rozšírené o organizovanie mnohostranného obchodného systému (MTF).

V roku 1995 bola zriadená nezávislá inštitúcia - Burzový rozhodcovský súd, ktorého úlohou je riešiť spory, ktoré vyplývajú z burzových obchodov  uskutočnených transakcií mimo burzy. Podmienka na začatie konania je slobodná vôľa zúčastnených strán prerokúvať konflikt pred BRS, potvrdená rozhodcovskou zmluvou, ktorú podpíšu zúčastnené strany.

Najvyšším orgánom burzy je valné zhromaždenie akcionárov, ktorými sú Fond národného majetku Slovenskej republiky, investičné, brokerské a poisťovacie spoločnosti a najväčšie slovenské peňažné ústavy. Štatutárnym orgánom je predstavenstvo a kontrolným orgánom dozorná rada. Výkonným orgánom burzy, ktorý riadi jej činnosť je generálny riaditeľ.

Členom BCPB sa môže stať iba subjekt, ktorý je obchodníkom s cennými papiermi, správcovskou spoločnosťou, zahraničnou správcovskou spoločnosťou,  zahraničným obchodníkom s cennými papiermi a splní podmienky stanovené zákonom a burzovými pravidlami.  Pri uzatváraní burzových obchodov člen BCPB koná vždy vo svojom mene na účet svoj alebo na účet svojho klienta a  pri uzatváraní burzových obchodov je povinný postupovať v súlade s Burzovými pravidlami BCPB a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Národná banka Slovenska je zo zákona osobou oprávnenou obchodovať na burze a však neobstaráva kúpu alebo predaj pre tretie osoby.

Obchodovanie s cennými papiermi prebieha každý deň v  určenom časovom harmonograme prostredníctvom elektronického burzového operačného systému. Burzové obchody sa členia podľa dôvodu  a spôsobu uzatvorenia na priame, kurzotvorné, repo obchody a obchody uzatvorené na základe vyhlásenej ponuky na prevzatie.

Akciovým indexom BCPB je Slovenský akciový index - SAX, ktorý je kapitálovo váženým indexom, ktorý odzrkadľuje celkovú zmenu majetku spojenú s investovaním do akcií zaradených do indexu. Do indexu SAX sú zaradené len akcie spoločností z trhu kótovaných cenných papierov.


Akcionári Burzy cenných papierov

 • MH Manažment, a. s. (podiel 77,94%)
 • Československá obchodní banka, a.s. (podiel 11,77%)
 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. (podiel 5,07%)
 • Slovenská sporiteľňa, a. s. (podiel 3,93%)
 • Ostatní (podiel 1,29%
 

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách