Zverejnené: 28.03.2024

Predčasný dôchodok po odpracovaní 40 rokov: Kedy naň máte nárok?


Article image
Ak ste tesne pred dovŕšením dôchodku prišli o prácu, predčasný starobný dôchodok vám môže pomôcť. Nájsť si novú prácu pred dôchodkom je málo pravdepodobné. Predčasný starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá je vyplácaná zo starobného poistenia a jej účelom je zabezpečiť vám príjem v starobe skôr, ako dovŕšite svoj dôchodkový vek.

Ak ste získali najmenej 40 odpracovaných rokov, nevzťahuje sa na vás veková podmienka. Čo znamená, že ak splníte aj ostatné zákonné podmienky, vznikne vám nárok na predčasný starobný dôchodok, aj keď vám chýbajú viac ako dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku. Ak vám do dovŕšenia dôchodkového veku nechýba viac ako dva roky, na účely nároku na dôchodok sa nevyžaduje splnenie podmienky získania najmenej 40 odpracovaných rokov.

Kto a za akých okolností môže požiadať o predčasný dôchodok

Od 1. januára 2023 máte nárok na predčasný starobný dôchodok, ak:
  • ste získali aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia,
  • chýbajú vám najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku alebo ste získali najmenej 40 odpracovaných rokov a
  • suma vášho predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,6-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
Poistné za vás odvádzal zamestnávateľ, ak ste mali riadny pracovný pomer, alebo ste si ho platili ako osoba samostatne zárobkovo činná, alebo ste si ho dobrovoľne platili sami, či ho za vás, v určitých prípadoch, odvádzal štát.
Musíte mať ukončený pracovný pomer a nesmiete pracovať ani ako živnostník. Ak totiž platíte odvody na povinné dôchodkové poistenie, nie je možné vyplácať predčasný starobný dôchodok. To znamená, že žiadateľovi nevznikne nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku, ak ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný
dôchodok bude povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba.

Uvedené sa 1. júla 2023 nevzťahuje na nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá je držiteľom zákonom určeného oprávnenia na podnikanie podľa osobitného predpisu, a nie je povinne dôchodkovo poistená z iného dôvodu.

Ide o oprávnenia vydané na výkon činnosti pri výkone povolaní, ako napríklad psychológ a zdravotnícky pracovník, veterinárny lekár, veterinárny pracovník, advokát, notár, sociálny pracovník podľa osobitného predpisu, audítor bezpečnosti pozemných komunikácií, reštaurátor kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia, geodet a kartograf, autorizovaný architekt, sprostredkovateľ a rozhodca kolektívnych sporov, mediátor, burzový dohodca, samostatný finančný agent a finančný poradca, overovateľ (audítor) a daňový poradca, znalec a tlmočník.

Ako sa vypočítava výška predčasného dôchodku?

Za každý mesiac, o ktorý odídete do dôchodku skôr, sa suma vášho dôchodku zníži:
  • o 0,3 %, keď získate najmenej 40 odpracovaných rokov, alebo
  • o 0,5 %, keď nezískate najmenej 40 odpracovaných rokov.
To znamená, že váš dôchodok sa za každých začatých 30 dní odo dňa, kedy vám naň vznikne nárok do dovŕšenia dôchodkového veku, zníži v závislosti od počtu odpracovaných rokov buď o 0,3 % alebo o 0,5 %. Ak teda požiadate o predčasný starobný dôchodok presne dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku a nezískate aspoň 40 odpracovaných rokov, vaša dôchodková dávka sa zníži o 12,5 %; ak rok pred jeho dovŕšením, bude znížená o 6,5 %.

Legislatívne zmeny k predčasným dôchodkom

Novelou zákona sa od roku 2024 zavádza individuálny dôchodkový strop a okrem klasického predčasného dôchodku je od 1. januára 2023 možné požiadať aj o predčasný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch, respektíve po 40 rokoch platenia sociálnych odvodov bez ohľadu na dosiahnutie dôchodkového veku.

Naďalej však platí, že je potrebné mať odpracovaných 15 rokov dôchodkového poistenia a splniť nárok na dôchodok aspoň vo výške 1,6-násobku životného minima (nárok naň vzniká, ak výška dávky od 1. júla 2023 je minimálne 430,30 eur).

Za rovnakých podmienok získavate nárok, ak ste si sporili aj v
druhom pilieri, pričom výsledná suma je súčtom súm predčasného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku z druhého piliera. Tá však musí byť opäť vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.

Každý, kto požiada o predčasný dôchodok na základe odpracovaných 40 rokov, bude mať dôchodok krátený o 0,30 % za každý mesiac odo dňa priznania dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku.
Do odpracovaných 40 rokov sa nepočítajú:
  • obdobia štúdia na strednej škole alebo vysokej škole (učebný pomer je jedným z druhov pracovnoprávnych vzťahov, teda nie je obdobím štúdia, preto sa započítava do odpracovaných rokov),
  • obdobia nezamestnanosti,
  • obdobia odborného školenia alebo politického školenia,
  • obdobia dodatočného zaplatenia poistného na dôchodkové poistenie za obdobie štúdia a za obdobie zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie.
 
Zdroj: Sociálna poisťovňa

TIP OD NÁS: Druhý pilier je jednou z možností, ako sa čiastočne poistiť pred neistotou budúcich dôchodkov. Sporitelia v druhom pilieri sa síce môžu rozhodnúť pre ktorýkoľvek dôchodkový fond, ale to neznamená, že každý je pre sporiteľa vhodný. Ak si chcete k dôchodku prilepšiť a neviete si vybrať správcovskú spoločnosť alebo fond, 
poraďte sa s odborníkom. Naši finanční poradcovia si s vami ochotne dohodnú osobné stretnutie, na ktorom spoločne nájdete ideálne riešenie. 
 

Porovnanie výkonnosti fondov v rámci druhého piliera nájdete na Finančnom Kompase.
 
Autor článku: Iveta Hudáková 
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách