Zverejnené: 31.08.2023

Tatra banka mení svoj cenník od 2.9.2023


Article image
Od 2. septembra 2023 banka upravuje výšku poplatku za predčasné splatenie úveru.

Úvery na bývanie

Predčasné splatenie úveru na bývanie, resp. jeho časti
Skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie úveru na bývanie a náklady, ktoré vznikli Banke v súvislosti s predčasným splatením tohoto úveru.

Vzhľadom na zákonnú zmenu Tatra banka v Sadzobníku poplatkov zmenila detailnú informáciu pri nákladoch na predčasné splatenie úveru na bývanie tak, že od 2. septembra 2023 majú klienti možnosť bezplatne predčasne splatiť časť úveru v jednej alebo viacerých splátkach, maximálne jedenkrát mesačne, ak splácaná suma súhrnne nepresiahne 30 % istiny tohto úveru za kalendárny rok.


Pretým bol poplatok:
Skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie a náklady, ktoré vznikli Banke v súvislosti s predčasným splatením.

Bez povinnosti zaplatiť náklady v prípade podania žiadosti najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v Oznámení nových podmienok úveru v súvislosti s uplynutím obdobia fixácie, ďalej v prípade, ak mimoriadna splátka v lehote jedného mesiaca pred výročím uzatvorenia úverovej zmluvy nepresiahne 20 % istiny úveru. Pre úvery na bývanie náklady na predčasné splatenie nesmú presiahnuť 1 % z predčasne splácanej sumy úveru.


Porovnať všetky úvery môžete TU.

Autor článku: Iveta Hudáková
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách