Zverejnené: 23.05.2023

Zníženie základu dane o príspevky na 3. pilier.


Article image

 

Príspevky sporiteľa na doplnkové dôchodkové sporenie je možné odpočítať od základu dane vo výške, v akej boli v príslušnom zdaňovacom období preukázateľne zaplatené podľa zmluvy uzatvorenej o doplnkovom dôchodkovom sporení  a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu. Ide o vklady do výšky 180 eur ročne, ktoré sa dajú odrátať z daňových príjmov. Úspora na dani tak môže dosiahnuť 34,20 eur.

Kto má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti

Táto nezdaniteľná časť základu dane sa môže uplatniť iba zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti alebo základu dane z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo z ich úhrnu, teda z tzv. aktívnych príjmov. Aby si sporiteľ mohol odpočítať túto nezdaniteľnú časť základu dane, musí spĺňať tieto podmienky: 
  • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej od 1.1.2014, alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu, 
  • sporiteľ  nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkom sporení.
 
Ak bol sporiteľovi vyplatený predčasný výber a v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach si uplatnil zníženie základu dane o zaplatené príspevky na 3. pilier, je povinný zvýšiť základ dane o sumu zaplatených príspevkov na DDS, o ktorú si v prechádzajúcich obdobiach znížil základ dane, a to do troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom bola táto suma vyplatená. 
 
TIP OD NÁS: Ak váš zamestnávateľ počas celého roka odvádzal príspevky do 3. piliera formou zrážky z vašej mzdy, má tým pádom presnú evidenciu o zaplatených príspevkoch. Preto by nemal od vás žiadať potvrdenie o zaplatených príspevkoch.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách