Zverejnené: 26.06.2020

Poistenie nehnuteľnosti


Je určené k zabezpečeniu nehnuteľností určeným k bývaniu proti živelným pohromám a pred ďalšími rizikami. Poistenie sa uzatvára pre rôzne typy nehnuteľností spravidla pre rodinné domy alebo vily trvale obývané, rekreačné chaty a chalupy, bytové domy, bytové jednotky - byty vo vlastníctve, vedľajšie stavby – garáže, záhradné chatky, hospodárske budovy, ploty, oporné múry,  príslušenstvo stavieb – studne, žumpy, septiky, domáce vodárne, bazény, strojné a elektronické zariadenia a pod.

Riziká, ktoré by mali byť poistené 

 • víchrica,
 • krupobitie,
 • voda z vodovodného potrubia,
 • požiar,
 • úder blesku,
 • výbuch,
 • zrútenie lietadla, alebo jeho časti,
 • ťarcha snehu,
 • záplava a povodeň,
 • náraz vozidla,
 • pád stromu alebo stožiaru prípadne iného predmetu,
 • výbuch,
 • odcudzenie stavebných častíc,
 • vandalizmus a pod.

Pri určení výšky poistnej sumy je potrebný znalecký posudok alebo doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti. V prípade novostavieb je dôležitý rozpočet stavby, prípadne poisťovne využívajú vlastnú metodiku stanovenia poistnej sumy. Výšku poistnej sumy musí zvážiť predovšetkým klient. Mal by prihliadať najmä na to, či v prípade nečakaných udalostí bude poistná suma zodpovedať nákladom na znovu zariadenie domácnosti.

Ak bude podpoistený, vystavujete sa tomu, že poisťovňa bude krátiť poistné plnenie. Poisťovne z týchto dôvodov odporúčajú radšej majetok mierne nadhodnotiť ako podhodnotiť.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách