Zverejnené: 17.03.2017

Ručiteľ


Osoba, ktorá sa zaväzuje banke splatiť dlh namiesto dlžníka, ktorý z nejakého dôvodu prestal riadne a včas platiť záväzky voči banke. Je to jedna z možností zabezpečenia úveru. Preto rovnako banka podrobne hodnotí bonitu a schopnosť splácania ručiteľa, ako aj hodnotí žiadateľa o úver.

Aké riziko berie na seba ručiteľ?

Banku zaujíma v prvom rade príjem ručiteľa,  hnuteľný či nehnuteľný majetok, prostredníctvom, ktorého ručí banke. Ručiteľ musí spĺňať aj určitú vekovú hranicu.

Ak je niekto ochotný ručiť, musí byť uzavretá písomná dohoda medzi bankou - veriteľom a ručiteľom, kde ručiteľ písomne vyhlási, že prevezme splácanie záväzku, ak ho dlžník prestane splácať banke z akéhokoľvek dôvodu.  V tejto dohode o ručení môže byť zakomponovaná  aj maximálna výška úveru a doba ručenia. Je to výhoda pre ručiteľa v tom, že ak dlžník si bude chcieť predĺžiť dobu splatnosti, úver sa tým stáva drahší, ale ručiteľovi sa nebude záväzok navyšovať. Ručiteľ by nemal v žiadnom prípade ignorovať výzvy banky, z dôvodu, že ak by došlo k exekúcií, hrozia mu zrážky zo mzdy, predaj nehnuteľného alebo  hnuteľného majetku. Pokiaľ ručiteľ spláca úver za dlžníka, má oprávnenie požadovať od dlžníka náhradu za plnenie, ktoré poskytol veriteľovi, ide o regresný nárok. Je potrebné si odkladať doklady potvrdzujúce splácanie záväzku, ako sú výpisy z účtu alebo poštové peňažné poukazy.

Na jednom úvere môže byť aj viac ručiteľov a každý ručí za celý záväzok voči banke. V prípade nesplácania pohľadávky dlžníka, banka môže osloviť ktoréhokoľvek z nich.  Voči ostatným ručiteľom má ručiteľ rovnaké práva ako spoludlžník.

Skôr ako niekto pôjde ručiť, je potrebné si uvedomiť, že ak skutočný dlžník nebude splácať úver, povinnosť prechádza na ručiteľa a vstupuje s bankou do úverového vzťahu a je automaticky zaradený do úverového registra.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách