Zverejnené: 23.05.2023

Ako správne postupovať pri dopravnej nehode?


Article image
Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla, pri ktorej sa zraní alebo usmrtí osoba, poškodí sa cesta alebo uniknú nebezpečné látky. Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak nie je splnená niektorá z povinností účastníka škodovej udalosti, vodič zúčastneného vozidla je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, odmietol sa podrobiť vyšetreniu na zistenie ich požitia alebo sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení.

Ostatné udalosti v cestnej premávke, pri ktorých vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou vozidla, sa nepovažujú za dopravnú nehodu. Takéto udalosti sú škodovou udalosťou.

Čo by sme mali urobiť pri dopravnej nehode ako prvé?

Ako prvé by sme mali zabezpečiť miesto nehody, zabezpečiť vozidlo a zabrániť jeho prípadnému pohybu. Mali by sme  zapnúť výstražné svetlá na vozidle. V povinnej výbave vozidla nám nesmie chýbať ani bezpečnostný odev. Reflexné vesty musia byť umiestnené v dosahu zo sedadla vodiča. Súčasťou výbavy je i homologizovaný výstražný trojuholník.

V prípade, že auto je prekážkou cestnej premávky, musíme sa obliecť do reflexnej vesty a v čo najkratšom čase musíme umiestniť výstražný trojuholník, a to v dostatočnej vzdialenosti od miesta nehody, aby ho prichádzajúci vodiči včas a zreteľne videli. V obci to býva minimálne 50 m a na diaľnici 100 metrov od auta. Ak nestojíme na rovnej, ale na kľukatej ceste, umiestnime trojuholník pred zákrutou.

Život zachraňujúce úkony vykonáme v prípade, ak je niektorý z účastníkov dopravnej nehody zranený. Vtedy poskytneme prvú pomoc, stabilizujeme zraneného a bezodkladne kontaktujeme záchrannú službu na čísle 150 alebo Integrovaný záchranný systém na čísle 112.

Kedy treba zavolať políciu?

Políciu voláme vždy, keď pri dopravnej nehode dôjde k:
  • zraneniu či smrti osoby,
  • poškodeniu hmotného majetku či vozidla prevyšujúceho sumu 3 990 eur,
  • poškodeniu v nižšej sume ako 3 990 eur, no s druhým účastníkom dopravnej nehody sa nedohodnete na zavinení,
  • poškodeniu majetku tretej osoby.
Nikdy nesmieme presúvať vozidlá, ktoré sa zúčastnili dopravnej nehody, ak to nie je vyslovene nutné na zabezpečenie bezpečnosti ostatných účastníkov cestnej premávky. V takom prípade musíme vyznačiť polohu áut i pneumatík, alebo odfotíme miesto nehody svojím mobilom.

Ako správne zdokumentovať priebeh a miesto nehody?

Ak nevznikla škoda na majetku vo výške aspoň 3 990 eur, nemusíme volať políciu. Musíme sa ale s druhým účastníkom dopravnej nehody dohodnúť na zavinení. Dohoda nesmie zostať len v ústnej forme, musíme ju spísať  na papier a nesmú chýbať podpisy oboch účastníkov dopravnej nehody.

Vždy si musíme zapísať mená a adresy účastníkov dopravnej nehody, aj očitých svedkov a vypýtame si aj telefonický kontakt. Ako dôkaz môžeme použiť aj fotografie z miesta nehody. Mali by sme ich spraviť niekoľko a z každého uhla pohľadu.
Ak nám škodu spôsobil druhý vodič, požiadame ho o predloženie identifikačného dokladu (občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas) a dokladu o PZP (zelená karta).

Z predložených dokumentov si odpíšeme:

  • meno, priezvisko a bydlisko vodiča (v prípade firemného vozidla: názov, sídlo a IČO firmy, príp. meno a bydlisko jej vlastníka),
  • typ a EČV,
  • názov a adresu poisťovne, v ktorej je vinník poistený, a číslo dokladu o poistení (číslo poistnej zmluvy).
Pravdivo a podrobne spolu vyplníme Správu o nehode vrátane nákresu priebehu celej nehody a obaja ju podpíšeme. Ak je účastníkov nehody viac, Správu o nehode podpíšu všetci. Originál tlačiva si necháva vinník nehody, ktorý je povinný škodu nahlásiť poisťovni, kópia zostáva poškodenému.

Ako nahlásiť škodu poisťovni a čo všetko na to potrebujeme?

V prípade, že nahlasujeme škodu, ktorá ale nie je dopravnou nehodou, napríklad stret so zverou, urobiť by ste tak mali v čo najkratšom čase. Na nahlásenie škodovej udalosti budeme potrebovať:
  • našu poistnú zmluvu,
  • technický preukaz,
  • osobné údaje o zúčastnených osobách, čo najviac informácií o škodovej udalosti na aute (čas, miesto), zoznam poškodených vecí a ich bližšia charakteristika, napríklad ceny, za ktoré ste ich kúpili.
Keď máme všetko pripravené, môžeme nahlásiť škodovú udalosť. Väčšina poisťovní poskytuje servis 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Urobiť tak vieme prostredníctvom online formulára, telefonicky, e-mailom, poštou alebo osobne na pobočke.
Najrýchlejší spôsob je rozhodne online formulár, cez ktorý nahráme všetky potrebné dokumenty. Po odoslaní žiadosti už len počkáme, či od nás poisťovňa nebude potrebovať ďalšie doklady. Ak áno, obratom jej ich pošlime, aby sa celý proces zbytočne nepredlžoval.

Stav škodovej udalosti môžeme sledovať online, a to prostredníctvom zákazníckeho portálu alebo aplikácie našej poisťovne. Budeme tak informovaný, aké kroky poisťovňa robí a v akom časovom intervale by sme mali dostať rozhodnutie o poistnej udalosti.

Výhody havarijného poistenia – pre koho je vhodné?

Výhodou havarijného poistenia je, že v prípade čiastkových škôd je preplatená nová cena poškodeného dielu. V prípade rozsiahlej havárie alebo krádeže vozidla je vyplatená len časová cena, ktorá so stúpajúcim vekom vozidla a najazdenými kilometrami klesá. Havarijné poistenie sa oplatí hlavne pre nové vozidlá a vozidlá nie staršie ako 8 rokov, maximálne 10 rokov.

Havarijné poistenie je užitočné aj v situáciách, keď je páchateľ škody neznámy. Výhodou je aj možnosť, ak sme poškodení, vybrať si, z čoho chceme plnenie, či z PZP, alebo havarijného poistenia, keďže plnenie z PZP nemusí postačovať na celú opravu vozidla.

Ďalšou výhodou havarijného poistenia je, že kryje aj poistnú udalosť, ak je naše auto poškodené požiarom, záplavou, víchricou, krupobitím, pádom stromov alebo iných predmetov, kryje aj škodu spôsobenú hlodavcom, ktorý prehryzie káble vo vozidle.

Havarijné poistenie chráni naše auto proti vandalizmu, v situáciách, ako je napríklad: zrážka s iným vozidlom, poškodenie skla alebo karosérie odleteným kamienkom, požiar, výbuch a pod.
 
TIP OD NÁS: Každý rok poisťovne menia poistné sumy aj podmienky havarijného poistenia. Preto je vhodné si pravidelne overovať, či nemôžete získať výhodnejšiu havarijnú poistku. Môžete tak urobiť prostredníctvom Kalkulačky havarijného poistenia na našej stránke Finančný Kompas, ktorá vám vypočíta aktuálnu cenu.

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách