Zverejnené: 22.09.2020

Ako vypovedať havarijné poistenie?


Article image
Najčastejším dôvodom zrušenia havarijného poistenia, je získať výhodnejšie poistné, vyššie krytie, kvalitnejšie asistenčné služby alebo benefity. Jedným z dôvodov môže byť aj zlá skúsenosť klienta s poisťovňou, nespokojnosť s riešením poistnej udalosti alebo navýšenie poistného pri výročí poistnej zmluvy.  Poradíme vám, ako vypovedať poistnú zmluvu havarijného poistenia.


Kedy je možné vypovedať havarijné poistenie?

  • koniec poistného obdobia (výpoveď min. 6 týždňov pred koncom poistného obdobia)
  • zošrotovanie vozidla
  • zmena držiteľa vozidla predajom, darovaním
  • vyradenie z evidencie
  • krádež a odcudzenie vozidla
  • totálna škoda na vozidle  

K akému dátumu môžete vypovedať poistnú zmluvu?

Poistná zmluva sa vypovedá ku koncu poistného obdobia. Výpoveď poistnej zmluvy je potrebné poisťovateľovi doručiť najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Rozhodujúci je termín potvrdenia prijatia výpovede v poisťovni, nie dátum jej odoslania. Z tohto dôvodu je lepšie výpoveď doručiť osobne do poisťovne a nechať si potvrdiť kópiu s dátumom podania a zároveň prijatia výpovede poisťovňou. 

Podať výpoveď havarijného poistenia môže len poistník, ale v prípade, že to nie je možné, môže ju podať aj ním poverená osoba  s platnou plnou mocou.
 

Doklady potrebné k výpovedi havarijného poistenia

  • pri predaji vozidla kúpnu zmluvu alebo kópiu technického preukazu
  • v prípade vyradenie vozidla potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie
  • v prípade odcudzenia vozidla policajný protokol o krádeži vozidla
 
Nezabudnite požiadať poisťovňu aj o vrátenie nespotrebovaného poistného, nakoľko  z horeuvedených dôvodov podávate výpoveď havarijného poistenia mimo konca poistného obdobia.
 


Adresy poisťovní, kam môžete výpoveď zaslať

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Kolárska 6 , 811 06 Bratislava
ČSOB poisťovňa, a.s. Žiškova 11, 811 02 Bratislava
Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Genertel poisťovňa a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Groupama Garancia poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Komunálna poisťovňa, a.s, Vienna Insurance Group Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
Kooperativa poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
Uniqa poisťovňa, a.s. Krasovského 15, 851 01 Bratislava
Wüstenrot poisťovňa, a.s. Karadžičova 17, 825 22 Bratislava

 
Porovnanie Havarijného poistenia TU.

Autor článku: Iveta Hudáková


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách