Zverejnené: 19.04.2017

Bankové povolenie


Je povolenie na výkon bankových činností, na založenie banky alebo na zriadenie pobočky zahraničnej banky, na vykonávanie bankových činností touto bankou alebo pobočkou zahraničnej banky v rozsahu vymedzenom v tomto povolení za podmienok uložených týmto povolením alebo ustanovených zákonom o bankách č. 483/2001 Z. z.

O udelení bankového povolenia rozhoduje Národná banka Slovenska. Udeľuje sa na dobu neurčitú, nie je prevoditeľné na inú osobu ani neprechádza na právneho nástupcu.

Bez bankového povolenia nemôže nikto prijímať vklady, poskytovať z vkladov úroky alebo iné odplaty, vydávať bankové platobné karty, poskytovať úvery a pôžičky v rámci predmetu svojho podnikania alebo predmetu inej svojej činnosti, vykonávať platobný styk a zúčtovanie pre iného v rámci predmetu svojho podnikania alebo predmetu inej svojej činnosti.

Aby boli udelené bankové povolenia musia byť splnené podmienky:

  • Základné imanie banky musí byť 16 600 000 €, banky ktoré poskytujú hypotéky najmenej 33 200 000 €.
  • Preukázanie pôvodu peňažného vkladu
  • Vhodnosť a spôsobilosť osôb, ktoré budú akcionármi
  • Predloženie návrhov stanov banky, obchodného plánu
  • Sídlo budúcej banky musí byť na území Slovenskej republiky
  • Preukázanie schopnosti preklenúť nepriaznivú finančnú situáciu


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách