Zverejnené: 17.03.2017

Banky


V znení Zákona o bankách je banka právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, založená ako akciová spoločnosť, ktorá prijíma vklady a poskytuje úvery. Na výkon týchto činností musí mať banka udelené bankové povolenie. Iná právna forma banky sa zakazuje.

Zoznam významných bánk na Slovensku

Banky so sídlom na území SR

Pobočky zahraničných bankových  inštitúcií

 

Okrem hore uvedených činností môže banka vykonávať aj iné bankové činnosti ako

  • tuzemské a cezhraničné prevody finančných prostriedkov
  • poskytovanie investičných služieb a investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  • obchodovanie na vlastný účet alebo účet klienta s finančnými nástrojmi peňažného trhu spolu so zmenárenskou činnosťou, s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami, s finančným nástrojmi kapitálového trhu, finančným sprostredkovaním, finančným lízingom, vydávaním a správou platobných prostriedkov, vydávaním cenných papierov, uloženie cenných papierov alebo vecí, prenájom bezpečnostných schránok, poskytovanie poradenských služieb a pod.


Banky majú svoje pobočky, ktoré podľa Zákona o bankách sú organizačné zložky umiestnené na území Slovenskej republiky alebo mimo Slovenskej republiky, ktoré priamo vykonávajú najmä vyššie uvedené bankové činnosti.

Dohľad nad bankami vykonáva Národná banka Slovenska.

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách