Zverejnené: 19.06.2024

Blíži sa vaša penzia? Zistite, kedy je výhodnejšie ísť do dôchodku


Article image
Podľa vyjadrení daňového odborníka Jozefa Mihála ľuďom, ktorí v súčasnosti dosiahli dôchodkový vek, sa viac oplatí ísť tento rok do predčasného dôchodku ako na riadny starobný dôchodok v roku 2025. Dôchodková hodnota platná na tento rok je 17,77 eura a aktuálne sa suma dôchodku valorizuje o 14,5 percenta. Pri výpočte základnej sumy dôchodku na budúci rok sa použije dôchodková hodnota platná na rok 2025. Tá sa zvýši o jedno percento medziročného rastu miezd. Je výhodnejšie požiadať o dôchodok ešte tento rok za predpokladu, že rast priemernej mzdy bude nižší ako 14,5 percenta.

Zmeny v dôchodkovom systéme od 1. januára 2024

Od 1. januára 2024 Sociálna poisťovňa automaticky zvýšila všetky dôchodkové dávky. Dôchodky priznané v roku 2024 sa zvýšili o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázané Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok roka 2023, teda o 14,5 % mesačnej sumy dôchodku, keďže táto hodnota je vyššia. Dôchodky priznané pred rokom 2024 sa od 1. januára 2024 zvýšili o 3,6 % mesačnej sumy dôchodku. Na zvýšenie od 1. januára 2024 sa prihliadalo na percento mimoriadnej valorizácie od 1. júla 2023. Pri valorizácii minimálnych dôchodkov sa v roku 2024 nič nemení.

Sociálna poisťovňa stanovila aktuálnu dôchodkovú hodnotu (ADH) platnú od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024 na 17,7688 eur. ADH je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. 

Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije ADH platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Ak teda nárok na výplatu dôchodkovej dávku vznikne v roku 2024, použije sa dôchodková hodnota 17,7688 eur.

Dôchodkový vek sa v roku 2024 nemení, zostáva 64 rokov a až do ročníka narodenia poistenca 1966 sa uplatňuje podľa tabuľky  uvedenej na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Zároveň platí, že dôchodkový vek sa poistencovi znižuje o 6 mesiacov za každé vychované dieťa (najviac za tri deti, teda najviac o 18 mesiacov). Od ročníka narodenia poistenca v roku 1967 sa podľa v súčasnosti platnej legislatívy zvyšovanie dôchodkového veku opätovne naviaže na strednú dĺžku života.


Na základe novely zákona o sociálnom poistení vznikla Sociálnej poisťovni nová povinnosť zaslať poistencovi informáciu o predpokladaných dôchodkových nárokoch z dôchodkového poistenia a starobného dôchodkového sporenia. Dôchodkovú prognózu Sociálna poisťovňa bude zasielať do 31. mája kalendárneho roka, pričom údaje v nej uvedené budú vychádzať zo stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Periodicita zasielania dôchodkovej prognózy závisí od veku poistenca. Sociálna poisťovňa je povinná zaslať dôchodkovú prognózu prvýkrát v roku 2026.

Rodičovský dôchodok za rok 2023 Sociálna poisťovňa vyplácala jednorazovo v jednej úhrnnej splátke. Od roku 2024 bude rodičovský dôchodok vyplácať tiež jednorazovo v jednej úhrnnej splátke a to:
  • v júni príslušného kalendárneho roka – všetkým poberateľom dôchodku, ktorí splnia podmienky nároku na rodičovský dôchodok do 30. júna príslušného kalendárneho roka alebo
  • v mesiaci nasledujúcom po mesiaci jún príslušného kalendárneho roka, ak sa dôchodok, od ktorého výplaty je odvodený nárok na rodičovský dôchodok, ešte v júni príslušného kalendárneho roka nevyplácal (napríklad: ešte nebol priznaný starobný dôchodok, nebol dovŕšený dôchodkový vek a pod.).

Ako si vypočítať výšku dôchodku

Vzorec na výpočet dôchodku:
SD = POMB × ODP × ADH
  • SD – priznaná mesačná suma starobného dôchodku;
  • POMB – priemerný osobný mzdový bod;
  • ODP – obdobie dôchodkového poistenia získané ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok;
  • ADH – aktuálna dôchodková hodnota, ktorá sa každoročne upravuje v závislosti od medziročného rastu priemernej mzdy za tretí štvrťrok predchádzajúceho roka.
Príklad výpočtu
Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok 1. januára 2024. Od tohto dňa aj požiadal o priznanie starobného dôchodku.
Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012 (to znamená, že mal vymeriavací základ v rozhodujúcom období v priemere približne na úrovni priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky).

K 1. januáru 2024 získal 15 942 dní obdobia dôchodkového poistenia, ktoré po prepočítaní na roky predstavujú 43,6768 rokov obdobia dôchodkového poistenia (15 942 : 365 = 43,6768).
Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2024 je 17,7688 eur.
Suma starobného dôchodku patriaca od 1. januára 2024 sa určí nasledovne:
1,0012 × 43,6768 × 17,7688 = 777,10 eur mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor).
Suma starobného dôchodku sa od 1. januára 2024 zvýšila o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov určeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka 2023, teda o 14,5 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 112,70 eur mesačne na 889,80 eur mesačne.
Zdroj: Sociálna poisťovňa

 
TIP OD NÁS: Nespoliehajte sa len na dôchodok od štátu, nie je to rozumné. Ak váš zamestnávateľ prispieva do 3. piliera dôchodkového sporenia, neváhajte a uzatvorte zmluvu.
Do 2. piliera dôchodkového sporenia je povinný vstúpiť od roku 2023 každý človek mladší ako 40 rokov. Časť odvodov na starobné sporenie sa odvádza do Sociálnej poisťovne a časť sa posiela na váš osobný dôchodcovský účet. Peniaze sa zhodnocujú vďaka dôchodcovským správcovským spoločnostiam, ktoré peniaze investujú. Ale vy rozhodujete, akým spôsobom chcete vložené peniaze zhodnocovať, buď do konzervatívnych, vyvážených alebo dynamických fondov.

Pravidelné investovanie je ďalší spôsob, ako si prilepšiť k dôchodku. Pri investovaní do podielových fondov a
ETF fondov je možné si vybrať rôzne investičné stratégie. Výška vašich výnosov závisí od toho, do akých fondov investuje. ETF fondy sú výhodnejšie z dôvodu, že poplatky za vedenie investičného účtu sú nižšie.

V prípade, že uvažujete nad doplnkovým sporením na dôchodok, chcete poradiť pri druhom pilieri a máte záujem pravidelné mesačne investovať do svojho dôchodku, odborníci z
Finančného Kompasu sú tu pre vás. Poradia optimálne a najvýhodnejšie riešenie pre vás, lebo investícia do dôchodku je dlhodobá záležitosť a správne nastavenie investície je veľmi dôležité.
 
Autor článku: Iveta Hudáková
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách