Zverejnené: 18.04.2017

Centrálny depozitár


Centrálny depozitár cenných papierov SR je akciovou spoločnosťou so sídlom na území Slovenskej republiky. Vo svojej činnosti nadviazal na činnosť predošlého Strediska cenných papierov SR, a. s. Svoju činnosť podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých predpisov vykonáva od 19. 3. 2004.
Centrálny depozitár pracuje na členskom princípe a jeho  členmi môžu byť obchodníci s cennými papiermi, ktorí získali od Úradu pre finančný trh súhlas na vykonávanie činnosti člena, splnili podmienky pre udelenie členstva v zmysle Prevádzkového poriadku centrálneho depozitára.

Centrálny depozitár môže na základe udeleného povolenia vykonávať nasledujúce činnosti

 • evidovať zaknihované cenné papiere a imobilizované cenné papiere v registroch emitentov
 • evidovať majiteľov zaknihovaných cenných papierov na účtoch majiteľov a údaje o cenných papieroch na klientskych účtoch členov
 • evidovať zmeny na účtoch majiteľov v rozsahu ustanovenom zákonom o cenných papieroch a na klientskych účtoch členov
 • evidovať údaje, ktoré sa týkajú zaknihovaných cenných papierov a imobilizovaných cenných papierov v rozsahu ustanovenom zákonom o cenných papieroch
 • prideľovať, meniť a rušiť ISIN
 • poskytovať služby členom centrálneho depozitára, emitentom cenných papierov, burze cenných papierov, zahraničnej burze cenných papierov v zmysle zákona o cenných papieroch
 • zabezpečovať a organizovať systém pre technické spracovanie údajov vedenia evidencie podľa zákona o cenných papieroch
 • zabezpečovať zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov s finančnými nástrojmi a zúčtovanie a vyrovnanie obchodov s finančnými nástrojmi na žiadosť klienta alebo organizátora mnohostranného obchodného systému
 • zriaďovať a viesť držiteľské účty
 • evidovať zmeny na držiteľských účtoch
 • viesť zoznamy akcionárov pri listinných akciách na meno
 • evidovať ďalšie údaje, ak tak ustanoví zákon o cenných papieroch alebo osobitný zákon

V zmysle zákona o cenných papieroch a investičných službách centrálny depozitár môže otvoriť tri druhy účtov:
Účet majiteľa – otvoriť si ho môžu jeho členovia, štátne orgány konajúce v mene SR, Fond národného majetku SR a iné fyzické a právnické osoby.
Klientský účet člena - zriadi centrálny depozitár iba svojmu členovi.
Držiteľský účet - centrálny depozitár ho môže zriadiť iba pre centrálneho depozitára, zahraničnú právnickú osobu s obdobných predmetom činnosti, obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi, banku alebo zahraničnú banku s oprávnením na výkon vedľajšej služby držiteľská správa.

Členovia Centrálneho depozitára

 • Burza cenných papierov v Bratislave, a. s.
 • Citibank Europe, plc., konajúca prostredníctvom organizačnej zložky Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky
 • Československá obchodná banka, a. s.
 • J&T BANKA, a.s., podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J & T Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
 • Národná banka Slovenska
 • OTP Banka Slovensko, a. s.
 • Patria Finance, a. s.
 • Poštová banka, a. s.
 • Prima bankaSlovensko, a.s.
 • RM-S Market, o. c. p., a. s.
 • Sberbank Slovensko, a. s.
 • Slávia Capital, o. c. p., a. s.
 • Slovenská sporiteľňa, a. s
 • Sympatia Financie, p.c.p., a.s.
 • Tatra banka, a. s
 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
 • Všeobecná úverová banka, a.s.

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách