Zverejnené: 30.09.2021

Čo všetko kryje povinné zmluvné poistenie vozidla?


Article image
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - PZP kryje riziko škôd, ktoré je spôsobené pri prevádzke vozidla. Je to poistenie povinné zo zákona a musí ho mať alebo malo by mať každé vozidlo. Zákonné poistenie sa vzťahuje na všetky motorové vozidlá s pridelenou štátnou poznávacou značkou bez ohľadu na to, či bolo, alebo nebolo zaplatené poistné.
 

Čo kryje základné PZP?

Povinné zmluvné poistenie je zo zákona povinné pre každé vozidlo. Kryje škody, ktoré sú spôsobené autom  niekomu inému, či  na zdraví alebo na majetku. Ak by majiteľ auta spôsobil dopravnú nehodu, poistné plnenie z PZP sa vyplatí poškodenému.  Ak  si na svojom aute pri tejto nehode spôsobíte  škodu napr. rozbité dvere alebo svetlo, toto už PZP nekryje. Poisťovne ponúkajú k Poisteniu zodpovednosti za škodu aj určitú ochranu osôb a auta prostredníctvom rôznych pripoistení.
 

Podľa zákonných podmienok PZP uhradí poisťovňa, ktorej poistníkom je škodca, poškodenému finančné nároky:

  • za poškodenie zdravia,
  • náklady pre prípad úmrtia poškodeného,
  • škody, ktoré vznikli poškodením, zničením a odcudzením alebo stratou vecí vo vlastníctve poškodeného, náklady spojené s právnym zastúpením vodiča,
  • stratu na ušlom zisku poškodeného.
 
Zákonné limity poistného plnenia z povinného zmluvného poistenia sú 5,24 mil. eur za škodu na zdraví, za škodu vzniknutú úhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia bez ohľadu na počet zranených a usmrtených a 10,5 mil. eur za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlý zisk a účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastupovaním pri uplatňovaní nárokov vyplývajúcich z tohto poistenia bez ohľadu na počet poškodených.

 

Čo zvyčajne PZP nekryje?

Nie všetky škody spôsobené motorovým vozidlom spadajú do poistenia. Niektoré škody sú výlukami alebo sa na ne predmet poistenia nevzťahuje.
 
Základnou výlukou povinného zmluvného poistenia sú škody spôsobené na vlastnom vozidle a škody spôsobené posádke vozidla, nakoľko toto nie je predmetom PZP. 
 
Škody spôsobené blízkym osobám poistníka, najčastejšie manželovi alebo manželke, prípadne tiež osobám žijúcim v spoločnej domácnosti patria tak isto do výluky.
 
Ako výluka je aj škoda spôsobená prevádzkou vozidla pri vojnovej udalosti a teroristickom čine v priamej súvislosti so škodou.
 
Výlukou sú aj škody vzniknuté pri motoristických pretekoch a súťažiach, ale aj škody spôsobené činnosťou poisteného motorového vozidla ako pracovného stroja.
 
Oplatí sa pripoistiť? Aké výhody nám to prinesie?
 
Povinné zmluvné poistenie kryje škody, ktoré spôsobíte vy, ale nie škody, ktoré môžu vzniknúť vám, poisťovne k nemu pridávajú pripoistenia. Ide o samostatné pripoistenia alebo verejné prísľuby k PZP, ktoré sú už zamerané na vozidlo a posádku v ňom.

 

K povinnému zmluvnému poisteniu je možné pripoistiť:

  • úraz všetkých prepravovaných osôb pre prípad smrti alebo trvalého telesného poškodenia,
  • čelné sklo pre prípad jeho poškodenia, zničenia alebo ukradnutia akoukoľvek náhodnou udalosťou, ku ktorej prišlo bez škody na ďalších častiach vozidla,
  • pripoistenie živlu, ktoré chráni vozidlo pred poškodením alebo zničením v dôsledku požiaru, výbuchu, blesku, krupobitia, víchrice, pádu stromov, stožiarov, skál, zemín či iných predmetov, ktoré nie sú súčasťou poisteného vozidla,
  • pripoistenie výtlku, ktoré chrániť disky, pneumatiky kolies a v prípade poisťovne aj puklice pre prípad poškodenia alebo zničenia následkom náhodného a nepredvídateľného nárazu zapríčineného zlým stavom vozovky,
  • pripoistenie stretu so zverou, ktoré kryje poškodenie alebo zničenie poisteného vozidla alebo jeho časti v dôsledku priameho stretu so zverou,
  • rozšírená asistencia ako doplnkové poistenie, ktorá sa hodí vodičom z povolania, alebo šoférom, ktorí vlastné vozidlo využívajú denne.  
 

Platí toto poistenie aj v zahraničí?

Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na škodu, ku ktorej došlo na území Slovenskej republiky, štátov EÚ alebo cudzieho štátu, s ktorým Slovenská kancelária poisťovateľov uzavrela dohodu o vzájomnom vyrovnávaní nárokov na náhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla. Medzinárodne akceptovaný doklad o zaplatení povinného zmluvného poistenia je zelená karta. Okrem časových a identifikačných údajov je na zelenej karte aj zoznam krajín, v ktorých je platná.
 

Poraďte sa s odborníkom

Ak si neviete vybrať vhodné PZP, poraďte sa s odborníkom. Naši finanční poradcovia si s vami ochotne dohodnú osobné stretnutie, na ktorom spoločne nájdete ideálne riešenie. Tiež vás informujú o všetkých plusoch a mínusoch jednotlivých poistných produktov. PZP si môžete porovnať aj cez internet.
 
Autor článku: Iveta Hudáková
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách