Zverejnené: 19.04.2017

Dátum splatnosti


Hypotéky, Pôžičky, Kreditné karty

Deň, do ktorého má byť uhradená splátka úveru. Splátka úveru by mala byť pripísaná v prospech účtu veriteľa najneskôr v deň splatnosti.

Bežné účty

Deň, kedy má platba odísť z účtu klienta.

Depozitné produkty (Termínované vklady, Vkladné knižky a pod.)

Deň nasledujúci po uplynutí doby viazanosti, ak je doba viazanosti určená v dňoch, je to posledný deň lehoty, ktorá sa začína nasledujúci deň po udalosti rozhodujúcej pre jej začiatok. Ak sa doba viazanosti určí v týždňoch, mesiacoch alebo rokoch, je to deň, ktorý sa svojím pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom pripísania peňažných prostriedkov na Vkladový účet alebo Termínovaný vklad na Vkladnej knižke. Ak v mesiaci taký deň neexistuje, za deň splatnosti sa považuje posledný deň v kalendárnom mesiaci.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách