Zverejnené: 20.9.2016

Deň splatnosti


Hodnotenie
0x

Deň nasledujúci po uplynutí boby viazanosti. Ak je  doba viazanosti určená v dňoch, je to posledný deň lehoty, ktorá sa začína nasledujúci deň po udalosti rozhodujúcej pre jej začiatok.

Ak je  doba viazanosti určená v týždňoch, mesiacoch alebo rokoch, je to deň, ktorý sa svojím pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom pripísania peňažných prostriedkov na Vkladový účet alebo Termínovaný vklad Ak v mesiaci taký deň neexistuje, za deň splatnosti sa považuje posledný deň kalendárneho mesiaca.