Zverejnené: 18.04.2017

Depozitár


Banka dohliadajúca na správu podielových fondov, ktorá koná v záujme podielnikov. Medzi hlavné úlohy depozitára patrí vedenie bežných účtov správcovskej spoločnosti a fondov, vykonávanie kontrolnej činnosti, koordinácia nákupu cenných papierov a zabezpečovanie ich úschovy.

Funkcia depozitára

Je vymedzená zákonom o kolektívnom investovaní. Majetok vo fonde je zverený depozitárovi, ktorý takto získava úplný prehľad o všetkých transakciách s majetkom vo fonde. Depozitár je garantom dodržiavania zákona a práv investorov zo strany správcovskej spoločnosti, je zodpovedný za správne určenie hodnoty majetku vo fonde a z toho vyplývajúceho kurzu podielu.

Depozitár musí skontrolovať každú transakciu. Pri porušení pravidiel správcom musí depozitár informovať Národnú banku Slovenska – regulátora.  Ak by podielnikom vznikla škoda pre neplnenie povinností depozitárom, môžu si ju vymáhať.

Fondy jedného správcu musia mať rovnakého depozitára. Väčšie správcovské spoločnosti si volia za depozitára automaticky materskú banku.

Depozitár pracuje za odmenu, ktorú mu platia podielnici. Poplatky predstavujú najčastejšie niekoľko desatín percenta z priemernej čistej hodnoty majetku vo fonde, ale môžu byť vyjadrené aj pevnou sumou.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách