Zverejnené: 11.04.2017

Dožitie


Je dožitie sa konca poistenia alebo doby dohodnutej v poistnej zmluve do stanoveného alebo dohodnutého veku.

V poisťovníctve ide o dožitie sa konca poistenia alebo dohodnutej doby v poistnej zmluve,  môže ísť o predčasné dožitie alebo opakované dožitie. Pri  predčasnom dožití ide o úmrtie poisteného a pri  opakovanom dožití ide o  opakované dožitie sa termínu, v ktorom sa má vyplatiť poistné plnenie z titulu najmä dôchodkového poistenia.