Zverejnené: 29.06.2022

Jednoduché účtovníctvo


Jednoduché účtovníctvo je druh účtovníctva, pri ktorom sa zisk zisťuje iba porovnávaním rozdielu majetku a záväzkov na konci sledovaného obdobia s rozdielom majetku a záväzkov na začiatku sledovaného obdobia. Základom jednoduchého účtovníctva je peňažný denník, ktorý je dôležitý pri podaní daňového priznania. Ak je podnikateľ platcom DPH, je peňažný denník rovnako podkladom pre knihu DPH. Kniha DPH vzniká samostatne práve na základe údajov z peňažného denníka.

Účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva môžu::

  • fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane 
  • podnikatelia nezapísaní v obchodnom registri,
  • občianske združenia, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, cirkev a pod.


 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách