Zverejnené: 20.12.2023

Kedy máte nárok na preplatenie škody zo zákonnej poistky?


Article image
Každému sa môže stať, že sa stane účastníkom dopravnej nehody. Dá sa len ťažko vyhnúť aj vtedy, keď si dávate pozor a ste disciplinovaný účastník cestnej premávky. Škody, ktoré sa môžu vyšplhať až do výšky niekoľkých desiatok tisíc eur, nemusíte však platiť zo svojho vrecka. Postará sa o to poisťovňa. Ale sú tu pravidlá, ktoré sa spájajú s preplácaním škôd. Môže sa stať, že si ich budete musieť zaplatiť sami. Kedy sa to môže stať?

Čo kryje základné PZP?

Povinné zmluvné poistenie je zo zákona povinné pre každé vozidlo. Kryje škody, ktoré sú spôsobené autom niekomu inému, či na zdraví, alebo na majetku. Ak by majiteľ auta spôsobil dopravnú nehodu, poistné plnenie z PZP sa vyplatí poškodenému. Ak si na svojom aute pri tejto nehode spôsobíte škodu, napr. rozbité dvere alebo svetlo, toto už PZP nekryje. Poisťovne ponúkajú k poisteniu zodpovednosti za škodu aj určitú ochranu osôb a auta prostredníctvom rôznych pripoistení.

Podľa zákonných podmienok PZP uhradí poisťovňa, ktorej poistníkom je škodca, poškodenému finančné nároky:
 • za poškodenie zdravia,
 • náklady pre prípad úmrtia poškodeného,
 • škody, ktoré vznikli poškodením, zničením a odcudzením alebo stratou vecí vo vlastníctve poškodeného, náklady spojené s právnym zastúpením vodiča,
 • stratu na ušlom zisku poškodeného.
Zákonné limity poistného plnenia z povinného zmluvného poistenia 5 240 000 eur za škodu na zdraví, za škodu vzniknutú úhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia bez ohľadu na počet zranených a usmrtených a 1 050 000 eur za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou vecí, ušlý zisk a účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastupovaním pri uplatňovaní nárokov vyplývajúcich z tohto poistenia bez ohľadu na počet poškodených.
 

Výluky z PZP

Nie všetky škody spôsobené motorovým vozidlom spadajú do poistenia. Niektoré škody sú výlukami alebo sa na ne predmet poistenia nevzťahuje.
 

Základnou výlukou povinného zmluvného poistenia sú škody spôsobené na vlastnom vozidle a škody spôsobené posádke vozidla, keďže toto nie je predmetom PZP. 
 
Škody spôsobené blízkym osobám poistníka, najčastejšie manželovi alebo manželke, prípadne tiež osobám žijúcim v spoločnej domácnosti, patria tak isto do výluky.
 
Ako výluka je aj škoda spôsobená prevádzkou vozidla pri vojnovej udalosti a teroristickom čine v priamej súvislosti so škodou.
 
Výlukou sú aj škody vzniknuté pri motoristických pretekoch a súťažiach, ale aj škody spôsobené činnosťou poisteného motorového vozidla ako pracovného stroja.

Ako postupovať v prípade dopravnej nehody alebo inej škodovej udalosti?

Skontrolujte, či náhodou nie je niekto zranený. A ak áno, poskytnite prvú pomoc. Ak ste zranený aj vy, zavolajte, prípadne vyhľadajte odbornú lekársku pomoc.
V prípade potreby kontaktujte okamžite záchrannú službu na telefónnom čísle 155 alebo 112. Ďalej postupujte podľa pokynov operátora záchrannej služby.

Poistnú udalosť pre poisťovňu dobre zdokumentujte. Všetko nafoťte, prípadne natočte a následne pošlite prostredníctvom e-mailu alebo aplikácie. Väčšina poisťovní má v súčasnosti praktické aplikácie s množstvom funkcií vrátane nahlasovania poistných udalostí a sledovania ich vybavovania.

Ďalším krokom je spísanie správy o nehode, kde pravdivo opíšete celý priebeh nehody. Správu musia podpísať obe strany. Originál si necháva vinník, ktorý je povinný nahlásiť škodu vo svojej poisťovni. Kópia zostáva poškodenému.
Poisťovne posudzujú každú poistnú udalosť individuálne. O jej výsledku vás poisťovňa bude informovať e-mailom alebo poštou.

Políciu je potrebné volať v týchto prípadoch:
 • Účastníci nehody sa nevedia dohodnúť na tom, kto spôsobil dopravnú nehodu.
 • Účastníci nepoznajú priebeh dopravnej nehody.
 • Jeden z vodičov bol pod vplyvom omamných látok alebo alkoholu.
 • Účastník dopravnej nehody nezastavil vozidlo, nepreukázal svoju totožnosť, neposkytol údaje o poistení vozidla.
 • Vinník dopravnej nehody nie je známy.
 • Došlo k zraneniu alebo úmrtiu osoby.
 • Došlo k poškodeniu majetku tretích osôb vrátane poškodenia majetku štátu alebo obce.
 • Došlo k poškodeniu týkajúceho sa výkonu vlastníckych práv štátu k nehnuteľnostiam tvoriacim diaľnice a cesty I. triedy Riaditeľstvom ciest a diaľnic.
 • Vznikla hmotná škoda prevyšujúca 3 990 eur.
Ak máte uzatvorené aj havarijné poistenie, políciu volajte vždy, uľahčíte tým priebeh posúdenia škôd.
Po nehode volajte kontaktné centrum poisťovne a nahláste poistnú udalosť telefonicky, mobilnou alebo online aplikáciou alebo aj osobne. Ak ste vinníkom nehody, vyplnenú a podpísanú správu o nehode zaneste do svojej poisťovne. V prípade, že tak neurobíte, môže poistnú udalosť nahlásiť aj poškodený vodič. Poistnú udalosť je nutné písomne nahlásiť poisťovni do 15 dní v prípade tuzemskej nehody alebo do 30 dní, ak sa nehoda stala v zahraničí.

Aké sú vaše práva a povinnosti v súvislosti s náhradou škody a PZP?

Práva a povinnosti poisteného

V § 10 zákona o PZP sú definované práva a povinnosti poisteného. Pri vzniku poistnej udalosti je povinnosťou poisteného ju písomne ohlásiť poisťovni a to:

 • do 15 dní od tejto udalosti v prípade, že sa stala na území SR,
 • do 30 dní od udalosti v prípade, že sa stala mimo územia SR.
Lehota môže byť predĺžená, ale musí byť dopredu definovaná vo všeobecných podmienkach.
Poisťovňu musíte tiež písomne informovať o:
 • náhrade škody a jej výške, ak bol proti vám tento nárok uplatnený,
 • priebehu a výsledku trestného stíhania alebo konania o priestupku, ak bolo voči vám kvôli škodovej udalosti začaté,
 • riadnom uplatnení práva na náhradu škody.
Pri škodovej udalosti musíte na žiadosť poškodeného poskytnúť presné informácie a to:
 • vaše meno a priezvisko, trvalú adresu alebo obchodné meno a sídlo,
 • názov a sídlo poisťovne, v ktorej ste uzavreli PZP a číslo poistnej zmluvy.
Poisťovňa je na vašu písomnú žiadosť povinná vydať doklad o škodovom priebehu za celé obdobie poistenia a to do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Práva a povinnosti poisťovateľa

Povinnosťou poisťovne je čo najskôr po uzavretí poistnej zmluvy ju evidovať a vydať potvrdenie o jej uzavretí. Poisťovňa je taktiež povinná vydať Bielu kartu (do 30.6.2020 Zelená karta) a tlačivo pre prípad dopravnej nehody. Po skončení zmluvy vám musí poisťovňa do 15 dní vydať doklad o škodovom priebehu PZP. Pri vzniku škodovej udalosti je povinnosťou poisťovne preskúmať rozsah jej povinností v rámci plnenia poistenia a najneskôr do 3 mesiacov:

 • toto prešetrenie ukončiť a v prípade, že bol nárok na náhradu škody uznaný, musí poškodenému oznámiť aj výšku poistného plnenia,
 • poškodeného písomne oboznámiť s dôvodmi zamietnutia alebo zníženia poistného plnenia.
Ak bolo poistné plnenie priznané, poisťovňa musí uhradiť škodu do 15 dní odo dňa ukončenia prešetrenia alebo doručenia právoplatného rozhodnutia súdu. Ak sa PZP ukončí ešte pred uplynutím poistného obdobia, počas ktorého malo byť alebo bolo poistné zaplatené, poisťovňa má nárok na časť poistného ku dňu, ku ktorému toto poistenie zaniklo.

V prípade, že zvyšná suma presiahne 1,66 eur, poisťovňa vám ju musí vrátiť. To však neplatí v prípade, ak došlo k výpovedi poistnej zmluvy do jedného mesiaca od nahlásenia poistnej udalosti. V takom prípade má poisťovňa právo ponechať si celé poistné. Poisťovňa vás musí aspoň 10 týždňov pred koncom poistného obdobia informovať o:
 • výške poistného pre ďalšie obdobie,
 • presnom dátume, kedy dané poistné obdobie končí,
 • termíne, v ktorom je možné vypovedať dané PZP.
Nastanú aj prípady, keď si poisťovňa môže od poisteného vyžiadať späť časť alebo celú náhradu škody a to do 3 rokov od jej vyplatenia. Podľa § 12 Nárok poisťovateľa na náhradu poistného plnenia je, ak:
 • poistený spôsobil škodu úmyselne alebo pod vplyvom návykovej látky,
 • poistený viedol vozidlo bez príslušného vodičského oprávnenia alebo počas zákazu viesť vozidlo,
 • poistený spôsobil škodu vozidlom, ktoré nebolo spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách a táto nehoda bola zapríčinená jeho technickou nespôsobilosťou,
 • poistený svoje vozidlo poskytol osobe bez vodičského oprávnenia alebo inak nespôsobilej viesť motorové vozidlá,
 • poistený nehodu neohlásil,
 • poistený v čase nehody meškal s platbou za poistenie,
 • si poistený nesplnil ostatné povinnosti vyplývajúce z § 10 tohto zákona,
 • poistený po nehode odmietol podrobiť testu na prítomnosť omamných a návykových látok.
 
TIP OD NÁS: Aby vám poisťovňa vyplatila všetky škody, musíte mať uzatvorené dostatočne vysoké poistenie. V prípade vozidiel PZP môžete ešte doplniť havarijné poistenie. Ak si neviete vybrať kvalitné poistenie, lebo ponúk na poistnom trhu je veľa, tak cez našu poistnú kalkulačku si za pár minút porovnáte všetky dostupné poistenia. Alebo nás kontaktujte cez Kontakty formulár, radi vám pomôžeme.

Autor článku: Iveta Hudáková

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách