Zverejnené: 13.12.2017

Kedy vzniká nárok na predčasný starobný dôchodok ?


Article image

Predčasný starobný dôchodok je dávka, ktorá sa podľa  zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytuje zo starobného poistenia za účelom zabezpečenia poistencovi príjem v starobe. 
  

 

 

Podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok

Nárok na predčasný dôchodok má poistenec, ktorý získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia a chýbajú mu najviac 2 roky do dovŕšenia dôchodkového veku. Ďalšou podmienkou je, že vypočítaná suma predčasného dôchodku ku dňu podania žiadosti musí byť vyššia ako 1,2- násobok sumy životného minima pre plnoletú osobu, ( výška životného minima od 1.7.2017 do 30.6.2018 je 199,48 € ).

Zákon nepovoľuje, aby bol niekto súčasne povinne dôchodkovo poistený a zároveň  poberal predčasný dôchodok. Ak sa osoba, ktorá poberá predčasný dôchodok zamestná na zmluvu alebo na dohodu, Sociálna poisťovňa mu automaticky pozastaví výplatu dôchodku. O uvoľnenie výplaty dôchodku je možné požiadať až vtedy, keď poberateľ predčasného dôchodku prestane pracovať, alebo keď dosiahne dôchodkový vek. Po dovŕšení dôchodkového veku sa už považuje za riadneho starobného dôchodcu a môže pracovať bez obmedzení.

Poberateľ predčasného dôchodku si môže privyrobiť prácou na živnosť. Ak si založí živnosť, prvý rok je oslobodený od platenia odvodov do Sociálnej poisťovne,  preto môže zároveň dostávať predčasný dôchodok aj mať príjem zo živnosti.

Ako si požiadať o priznanie dôchodku

K priznaniu predčasného starobného dôchodku je potrebné podať písomnú žiadosť o uplatnenie  nároku na predčasný dôchodok a jeho výplatu. Povinnosťou žiadateľa je preukázať skutočnosti rozhodujúce o nároku na predčasný starobný dôchodok a jeho výplatu spôsobom, ktorý určí Sociálna poisťovňa. Žiadosť o predčasný starobný dôchodok je možné podať najviac dvakrát v kalendárnom roku. 

Ak má žiadateľ z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti nárok na nemocenské, o priznanie predčasného starobného dôchodku môže  požiadať až vtedy, keď už je známy deň zániku nároku na nemocenské. Bez určenia tohto dňa nie je možné určiť deň priznania a sumu predčasného dôchodku.

Žiadateľ o priznanie predčasného starobného dôchodku spisuje žiadosť na pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu. Ak sa žiadateľ prechodne zdržiava mimo svojho trvalého pobytu a zo zdravotných dôvodov nie je schopný podať žiadosť v pobočke príslušnej podľa miesta trvalého pobytu, žiadosť môže spísať pobočka príslušná podľa miesta prechodného pobytu.

Ak je žiadateľ  vo väzbe, vtedy sa žiadosť podáva prostredníctvom ústavu Zboru väzenskej a justičnej stráže v pobočke príslušnej podľa sídla tohto ústavu. Ak žiadateľ nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, žiadosť spisuje ústredie Sociálnej poisťovne.

Doklady potrebné k  spísaniu žiadosti o predčasný dôchodok

  • doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom, a podobne) alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo štúdium
  • vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou
  • rodné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku aj úmrtný list alebo výpis z matriky, ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takéhoto obdobia 
  • rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu


 Doklady potrebné k žiadosti o predčasný dôchodok

  • potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých občan bol evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov pred 1. januárom 2001, poberal podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003
  • doklad (evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa,), z ktorého je jasné, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie žiadateľa
  • potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení

Povinnosťou zamestnávateľa je podľa § 231 ods. 1 písm. l) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení vydávať zamestnancom na ich žiadosť potvrdenia pre Sociálnu poisťovňu.

Ak o predčasný dôchodok  žiadajú poberatelia výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, musia doložiť potvrdenie o dobe služobného pomeru, vydané príslušným útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia, ktorý výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok vypláca.

V prípade, ak sa žiadateľovi vypláca dávka a príspevky v hmotnej núdzi, k žiadosti musí  doložiť doklad orgánu, ktorý tieto dávky vypláca. 

Nárok na dôchodok, ak žiadateľ pracoval v inom štáte

Ak žiadateľ nezískal potrebný počet rokov  na vznik nároku na predčasný starobný dôchodok, Sociálna poisťovňa  bude prihliadať aj na dobu poistenia, ktoré získal žiadateľ o dôchodok v inom zmluvnom štáte. Táto doba poistenia sa pripočíta k dobe poistenia v Slovenskej republiky. Doba poistenia získaná v inom štáte bude započítaná len na základe potvrdenia  tohto štátu. 
Nárok na dôchodok podľa právnych predpisov Slovenskej republiky nevznikne, ak žiadateľ získal menej ako jeden rok obdobia dôchodkového poistenia.
Dôchodcovi, ktorému sa priznal predčasný starobný dôchodok, už nevznikne nárok na starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok.


Nárok na dôchodok po úmrtí poberateľa

Ak žiadateľ splnil všetky podmienky na priznanie predčasného starobného dôchodku, uplatnil si nárok na dôchodok a po uplatnení nároku zomrel, prechádza nárok na: 
•    manželku alebo manžela
•    deti
•    rodičov
bez ohľadu na to, či žili alebo nežili v spoločnej domácnosti. Nárok na dôchodok nie je predmetom dedičstva,  predmetom dedičstva sa stáva, ak by neboli spomínané fyzické osoby.  


Vyplácanie dôchodku

Dôchodok sa vypláca na účet v banke alebo v hotovosti. Ak Sociálna poisťovňa vypláca dôchodok  na účet, je potrebné  k žiadosti pripojiť tlačivo vyplnené žiadateľom a potvrdené bankou. Osobe, ktorá je vo výkone väzby, sa dôchodok vypláca prostredníctvom tohto ústavu.

 

Porovnať dôchodok pri využití aj 2. piliera môžete TU.

 

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách