Zverejnené: 06.04.2022

KIID


KIID poskytuje kľúčové informácie pre investorov o  fonde. Nejde o marketingový materiál. Informácie sú povinné podľa zákona a ich cieľom je pomôcť pochopiť povahu a riziká spojené s investovaním do fondu. Poskytuje informácie o profile rizíka a výnosnosti, o poplatkoch a ďalšie praktické informácie, ako napríklad, kto je Depozitárom fondu,  kontaktné miesto pre poskytnutie dodatočných informácií a pod. 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách