Zverejnené: 23.05.2024

Kto má nárok na parkovací preukaz ZŤP?


Article image
Parkovací preukaz ZŤP je určený pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a vydáva sa osobám odkázaným na individuálnu dopravu motorovým vozidlom alebo má zdravotné postihnutie uvedené v prílohe č. 18 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Ako o parkovací preukaz požiadať, vám probližíme v našom článku.Úrad vyhotoví preukaz osobe s ŤZP, ak:
 • z právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze vyplýva, že má zdravotné postihnutie,
 • je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom podľa komplexného posudku, ktorý bol podkladom na právoplatné rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu.
Osobe s ŤZP, ktorá podľa komplexného posudku spĺňa podmienku odkázanosti na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, úrad vydá parkovací preukaz hneď na základe jej záujmu o parkovací preukaz (bez vydávania rozhodnutia).

Ak osobe s ŤZP nebol v konaní o peňažnom príspevku na kompenzáciu vydaný komplexný posudok, resp. nevyplýva z neho odkázanosť osoby s ŤZP na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, avšak má záujem o parkovací preukaz, je potrebné písomne požiadať príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny. O parkovací preukaz môže oprávnená osoba požiadať aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby.

Ako si vybaviť parkovací preukaz ZŤP?

Žiadosť je možné podať písomne alebo elektronicky.
 • je možné podať žiadosť priamo na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska žiadateľa. Ak má fyzická osoba trvalý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, požiada o vyhotovenie preukazu v mieste prechodného bydliska. Tlačivo dostanete aj na úrade práce.
 • Elektronicky je možné žiadosť podať prostredníctvom služby Podanie žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu fyzickej osoby so zdravotným postihnutím.
Písomnú žiadosť podáva:
 • sama fyzická osoba, ak jej to dovoľuje zdravotný stav,
 • ak ide o parkovací preukaz určený pre maloleté dieťa, tak žiadosť podáva rodič, resp. osoba, ktorá má zverené dieťa do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
 • iná fyzická osoba, ak nemôže osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav podať žiadosť sama. Žiadateľ musí byť osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Žiadosť môže podať len s jej súhlasom a na základe potvrdenia o zdravotnom stave fyzickej osoby lekára so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo alebo lekára so špecializáciou v odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast.
Žiadosť o vydanie parkovacieho preukazu ZŤP musí obsahovať:
 • meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá žiada o parkovací preukaz,
 • dátum jej narodenia,
 • adresu jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu,
 • doklad o tom, že ide o účastníka právnych vzťahov,
 • rodné číslo osoby, ktorá žiada o parkovací preukaz. 
Súčasťou žiadosti je aj aktuálny lekársky nález nie starší ako šesť mesiacov, ktorý vyplní obvodný lekár. Okrem toho sa k žiadosti prikladajú aj ďalšie lekárske nálezy z odborných vyšetrení (napr. psychiatrické, neurologické, interné a iné). Na výzvu príslušného orgánu je fyzická osoba povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.

Žiadosť musí žiadateľ osobne podpísať. Pri podávaní žiadosti elektronicky je potrebné, aby bolo podanie žiadosti podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.
V prípade splnenia podmienok pre vyhotovenie parkovacieho preukazu je potrebné úradu predložiť identifikačný preukaz (OP, pas, povolenie na pobyt) a fotografiu veľkosti 3 × 3 cm. Vyhotovenie parkovacieho preukazu je bezplatné.

Elektronicky podaná žiadať

Elektronické podanie je možné realizovať prostredníctvom portálu
slovensko.sk. Podmienkou je prihlásenie prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eID karta) a vytvorené podanie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom. V prípade, že k danej žiadosti neexistuje konkrétna elektronická služba, môže sa na elektronické podanie využiť službu všeobecnej agendy.

V poli elektronickej služby je potrebné zadať Podanie žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu fyzickej osoby so zdravotným postihnutím a je potrebné stlačiť Vyhľadať. Pod vyhľadávacím oknom sa zobrazí popis elektronickej služby.

Kliknutím na tlačidlo Služba bude žiadateľ presmerovaný na prihlasovanie cez váš občiansky preukaz s čipom a systém ho automaticky vyzve na autentifikáciu zadaním jeho bezpečnostného osobného kódu.
Po úspešnom prihlásení sa zobrazí elektronický formulár Žiadosť o parkovací preukaz, ktorý je potrebné vyplniť a v poslednom kroku je potrebné priložiť požadované prílohy (napr. lekársky nález, rozhodnutie súdu o pozbavení/obmedzení spôsobilosti na právne úkony a ustanovení opatrovníka). Zoznam príloh je automaticky vytvorený a požadovaný na základe vyplneného formulára.

Elektronický formulár musí byť pred odoslaním podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.
Informácie o priebehu vybavovania žiadosti o parkovací preukaz budú žiadateľovi zasielané do jeho elektronickej schránky, ktorú má zriadenú na ÚPVS.

Vodič vozidla s parkovacím preukazom môže:

 • Stáť na vyhradenom mieste pre vozidlá prepravujúce ZŤP osoby.
 • Nemusí dodržiavať zákaz státia na nevyhnutne potrebný čas.
 • Môže vchádzať do pešej zóny a na miesta, kde je vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel. Nesmie však ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.
 • S parkovacím preukazom nemôže dostať papuču.
 • Využívať diaľnice bez úhrady diaľničnej známky. Je však potrebné, aby si podal žiadosť o oslobodenie. Táto výhoda sa viaže na evidenčné číslo vozidla, nie na parkovací preukaz. Preto ak niekto vlastní viac vozidiel alebo má požičané vozidlo, ktoré nemá uhradenú diaľničnú známku, s týmto vozidlom nie je možné bez poplatku jazdiť po diaľniciach.

Povinnosti držiteľa parkovacieho preukazu

 • Parkovací preukaz sa môže používať len v prípade, ak sa vo vozidle nachádza jeho držiteľ.
 • Parkovací preukaz fyzickej osoby so zdravotným postihnutím sa umiestňuje v prednej časti vozidla tak, aby bola jeho predná časť jasne viditeľná na účely kontroly.
 • Pri vjazde do pešej zóny a do zóny s okruhom vymedzených vozidiel nesmie šofér vozidla nikoho ohroziť.
 • Parkovací preukaz môže byť používaný iba za prítomnosti ZŤP osoby vo vozidle.
ZDROJ: MPSVR, ÚPSVaR

TIP OD NÁS: Ak ste držiteľom preukazu ZŤP, aj pre vás platí povinnosť mať uzatvorené PZP na vašom vozidle. Polícia nebude prihliadať na to, že ste zdravotne znevýhodnený a môže vám dať pokutu, ak nemáte platné PZP.

Môžete mať nárok na zvýhodnené podmienky pri uzatváraní
PZP. Niektoré poisťovne poskytujú zľavy na PZP pre držiteľov ZŤP. Výška zľavy sa líši v závislosti od poisťovne a stupňa zdravotného postihnutia. Môžete mať nárok na nižšie spoluúčasti, čo znamená menšie náklady pri poistnej udalosti. Môžete získať špeciálne asistenčné služby prispôsobené potrebám osôb so zdravotným postihnutím.

Aby ste nemuseli sami tápať v množstve ponúk PZP jednotlivých poisťovní, my vám to zjednodušíme. Stačí, ak nás kontaktujete na
Finančnom Kompase a naši odborníci na Povinné zmluvné poistenie vám vyberú PZP na mieru a poradia, čo je pre vás najvýhodnejšie.
 
Autor článku: Iveta Hudáková

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách