Zverejnené: 11.04.2017

Likvidácia poistnej udalosti


Je to proces, ktorý zabezpečuje poskytnutie poistného plnenia, resp. náhrady za vzniknutú poistnú udalosť. Likvidácia poistnej udalosti zahŕňa registráciu poistnej udalosti, obhliadku poškodenej veci, vyznačenie a overenie poistného krytia, korešpondenciu, šetrenie, výpočet poistného plnenia a jeho prerokovanie s poisteným alebo poškodeným, poukaz poistného plnenia, účtovné a štatistické spracovanie poistnej udalosti.

Likvidácia poistnej udalosti – postup pri dopravnej nehode

V prvom rade je potrebné pri dopravnej nehode zabezpečiť miesto nehody, nadviazať komunikáciu s účastníkmi dopravnej nehody a následne podľa potreby kontaktovať príslušné zložky integrovaného záchranného systému na čísle 112. Políciu je potrebné privolať v prípade:

 • usmrtenia alebo zranenia osoby
 • škody spôsobenej tretej osobe napríklad poškodením budovy
 • poškodenia dopravného značenie, verejného osvetlenia, ak vznikne hmotná škoda vyššia ako 3 990 EUR
 • dopravnej nehode v zahraničí
 • ak si vinník nehody nechce uznať svoju vinu
 • ak je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom návykových látok

Aby nedošlo k nedorozumeniam a sporom medzi účastníkmi dopravnej nehody, je potrebné zdokumentovať dopravnú nehodu (je povinnosťou každého držiteľa motorového vozidla mať v aute Správu o dopravnej nehode), zdokumentovať aj fotograficky, zapísať si totožnosť účastníka dopravnej nehody ako meno, adresu, typ a evidenčné číslo vodidla, poisťovňu, v ktorej je vinník poistený a číslo poistnej zmluvy (biela a zelená karta). Ak účastníci dopravnej nehody podpisujú  akúkoľvek dohodu, je potrebné si ju pozorne prečítať.

Ak ste poškodený, tak podľa zákona ste povinný váš nárok na náhradu škody preukázať nielen preukázaním poškodeného vozidla, ale vinník nehody musí byť jednoznačne určený.

Vzniknutú škodu je potrebné písomne nahlásiť poisťovni  do 15 dní  pri dopravnej nehode na území Slovenskej republiky a pri  dopravnej nehode v zahraničí do 30 dní.

Ak má klient uzavreté aj havarijné poistenie na motorové vozidlo, je potrebné si s poisťovňou dohodnúť aj obhliadku motorového vozidla. Obhliadajúci technik zdokumentuje poškodenie a urobí zápis o poškodení, určí spôsob likvidácie škodovej udalosti. V prípade, že sa pri oprave v servise ukáže, že rozsah poškodenia je väčší ako sa predpokladalo, je potrebné danú skutočnosť zdokumentovať fotograficky a oznámiť ju ďalej osobe, ktorá vykonávala obhliadku motorového vozidla, alebo osobe, ktorá zodpovedá za likvidáciu poistnej udalosti.

Na základe doručených dokladov bude vypočítané poistné plnenie, ktoré bude klientovi zaslané po skončení šetrenia poistnej udalosti. Ak klient nemá hotovosť na opravu vozidla k dispozícii, alebo chce predísť prípadným sporom ohľadne výšky poistného plnenia, odporúča sa  nechať si vystaviť krycí list od poisťovne. Tak sa klient zabezpečí, že úhradu nákladov spojených s opravou motorového vozidla si bude riešiť poisťovňa so servisom a poškodený nebude klient.

Likvidácia poistnej udalosti -  postup pri poistení majetku

Živelná udalosť – požiar, víchrica, povodeň alebo voda z vodovodného zariadenia

V prípade škôd vzniknutých na budovách a nehnuteľnostiach je potrebné vykonať potrebné opatrenia, aby sa škoda nerozšírila. Následné poistnú udalosť je potrebné nahlásiť poisťovni a to buď telefonicky, prostredníctvom kontaktného formulára, dostupného na webovej stránke poisťovne alebo osobne priamo v poisťovni. V zmysle platných právnych predpisov je osoba oprávnená na nárokovanie poistného plnenia, povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovni škodovú udalosť.

K posúdeniu poistnej udalosti  potrebujú pracovníci poisťovne, v závislosti od škodovej udalosti, rôzne dokumenty a potvrdenia. V prípade poistných udalostí, pri ktorých bolo realizované úradné vyšetrenie na mieste (požiar, výbuch, vlámanie, a pod.), sú potrebné všetky dokumenty súvisiace s vyšetrovaním a je ich potrebné odovzdať poisťovni už pri nahlásení škody, alebo ich doručiť čo najskôr do  poisťovne.

Pracovník  poisťovne skontaktuje klienta v čo najkratšom čase od nahlásenia a registrácie škody. Obhliadka škody sa uskutoční na mieste a v čase vopred dohodnutom. Pracovník  poisťovne  vyhotoví fotodokumentáciu o majetkovom predmete a vystaví zápisnicu o registrácii škody.

Poisťovňa poskytne poistné plnenie do 15 dní od ukončenia prešetrenia nároku na poistné plnenie a doručení všetkých potrebných dokumentov. V prípade  ak sa príslušná poistná zmluva vzťahuje na majetkový predmet, poskytnutý ako krytie úveru a poistná zmluva je doplnená o klauzulu o krytí úveru, sumu poistného plnenia môže poisťovňa vyplatiť iba na základe vyhlásenia o zrušení vinkulácie poistného plnenia zo strany banky, ktorá úver poskytla. Ale ak  si banka nárokuje celú sumu alebo časť sumy poistného plnenia, vtedy poisťovňa  sumu poistného plnenia nevyplatí alebo vyplatí iba nad rámec sumy poskytnutej banke.

K poistnému hláseniu je potrebné doložiť:

 • vyplnené tlačivo o škodovej udalosti s uvedením príčiny a výšky škody
 • dokument, ktorým bol zahájený úradný proces (obhliadla miesta činu, zápisnica o požiari a pod)
 • právoplatné rozhodnutie súdu alebo koópia zápisnice
 • znalecký posudok poškodenom predmete

záručné listy, účtenky a pod

Právo na plnenie z poistnej zmluvy v rámci poistenia majetku sa premlčí v lehote štyroch rokov od vzniku poistnej udalosti.


Likvidácia poistnej udalosti – postup pri životnom poistení

Dožitie

Ak klientovi (poistenému)  skončila, alebo bude  skončiť platnosť poistnej zmluvy, nárok na výplatu poistného plnenia - dožitia si môže nahlásiť osobne alebo poštou po vyplnení pokynu na výplatu poistného plnenia – dožitia.  Klient  na tlačive uvedie číslo poistnej zmluvy, svoje meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a uvedie akým spôsobom mu výplata poistného plnenia – dožitia má byť vyplatená (na adresu alebo na účet). Ak klient uvedie na výplatu plnenia účet, ten by mal byť overený pracovníkom poisťovne alebo notárom, matrikou a tak isto by mal byť overený aj podpis poisteného.

Pri dožití dôchodkového poistenia je potrebné uviesť, či si poistený želá vyplatiť plnenie jednorazovo alebo formou dôchodkových splátok.

V prípade, že poistený nepožiada o výplatu finančných prostriedkov po dožití sa konci poistenia, bude ho automaticky v tejto veci kontaktovať poisťovňa.

Úmrtie poisteného

Ak dôjde k poistnej udalosti – úmrtiu poisteného, hlásenie úmrtia vyplňuje oprávnená osoba, ktorá je určená v poistnej zmluve. V prípade, ak je oprávnená osoba maloletá, nadobúda toto právo osoba určená podľa § 817 Občianskeho zákonníka v platnom znení - zákonný zástupca. Na tlačive o hlásení poistnej udalosti je potrebné uviesť meno, adresu, kontakt na oprávnenú osobou alebo zákonného zástupcu, spôsob výplaty poistného plnenia (na adresu alebo účet).

Ak došlo k úmrtiu poisteného prirodzene k hláseniu je potrebné doložiť:

 • úmrtný list (originál, alebo overenú kópiu)
 • list o prehliadke mŕtveho (originál, alebo overenú kópiu)
 • v prípade úmrtia samovraždou, doložiť podklady z polície
 • ak je oprávnená osoba manžel alebo manželka doložiť potvrdenie z mestského úradu, oddelenie evidencie obyvateľstva o tom, že manželstvo v čase úmrtia nebolo rozvedené
 • ak boli v poistnej zmluve uvedené ako oprávnená osoba deti, je potrebné doložiť potvrdenie mestského úradu o všetkých žijúcich deťoch a uviesť ich mená, adresy a rodné čísla


Ak došlo k úmrtiu poisteného následkom úrazu k hláseniu je potrebné doložiť:

 • úmrtný list (originál, alebo overenú kópiu)
 • list o prehliadke mŕtveho (originál, alebo overenú kópiu)
 • v prípade úmrtia následkom dopravnej nehody, násilného činu doložiť podklady z polície
 • ak je oprávnená osoba manžel alebo manželka doložiť potvrdenie z mestského úradu, oddelenie evidencie obyvateľstva o tom, že manželstvo v čase úmrtia nebolo rozvedené
 • ak boli v poistnej zmluve uvedené ako oprávnená osoba deti, je potrebné doložiť potvrdenie mestského úradu o všetkých žijúcich deťoch a uviesť ich mená, adresy a rodné čísla


Ak došlo k úmrtiu poisteného následkom pracovného úrazu k hláseniu je potrebné doložiť:

 • úmrtný list (originál, alebo overenú kópiu)
 • list o prehliadke mŕtveho (originál, alebo overenú kópiu)
 • záznam o pracovnom úraze príslušného inšpektorátu práce, polície alebo Sociálnej poisťovne
 • ak je oprávnená osoba manžel alebo manželka doložiť potvrdenie z mestského úradu, oddelenie evidencie obyvateľstva o tom, že manželstvo v čase úmrtia nebolo rozvedené
 • ak boli v poistnej zmluve uvedené ako oprávnená osoba deti, je potrebné doložiť potvrdenie mestského úradu o všetkých žijúcich deťoch a uviesť ich mená, adresy a rodné čísla


Poistné hlásenie z dôvodu úrazu alebo choroby

Ak došlo k poistnej udalosti k hláseniu je potrebné doložiť:

 • vyhlásenie osoby uplatňujúcej si nárok potvrdené podpisom
 • kópie lekárskych správ zo všetkých vyšetrení, ktoré poistený podstúpili v súvislosti s poistným hlásením
 • kópia lekárskej správy z prvotného ošetrenia po úraze, v prípade poistného hlásenia z dôvodu úrazu
 • kópie lekárskych správ zo začiatku zdravotných ťažkostí, v prípade poistného hlásenia z dôvodu choroby
 • kópie lekárskych správ z prípadnej hospitalizácie, ktoré poistený podstúpili v súvislosti s poistným hlásením
 • kópie všetkých policajných správ, ak bola daná udalosť vyšetrovaná políciou


Žiadosť o oslobodenie od platenia poistného

Hlásenie poistnej udalosti – oslobodenie od platenia poistného vyplňuje poistený, ktorému bol priznaný invalidný dôchodok. K hláseniu je potrebné doložiť:

 • vyplnené tlačivo o škodovej udalosti
 • skutočnosť je potrebné nahlásiť najneskôr do štyroch rokov odo dňa vzniku nároku
 • všetky čísla poistných zmlúv, v ktorých je poistné riziko oslobodenia od platenia v prípade invalidity
 • telefónne číslo alebo iný kontakt, ako e-mail
 • v prípade uznania za invalidného dôchodku, kópiu Rozhodnutia a kópiu Lekárskej správy zo Sociálnej poisťovne, na základe ktorej bola priznaná invalidita
 • kópie lekárskych správ zo všetkých vyšetrení , ktoré súvisia s poistným hlásením
 • kópie lekárskych správ zo všetkých prípadných hospitalizácií, ktoré boli podstúpili v súvislosti s poistným hlásením
 • kópia lekárskej správy z prvotného ošetrenia po úraze, v prípade poistného hlásenia z dôvodu úrazu
 • kópie lekárskych správ zo začiatku zdravotných ťažkostí, v prípade poistného hlásenia z dôvodu choroby

 
Poistné hlásenie z dôvodu dočasnej práceneschopnosti

Hlásenie poistnej udalosti – dočasná práce neschopnosť vyplňuje osoba, ktorá si uplatňuje nárok na poistné plnenie. K hláseniu je potrebné doložiť:

 • vyplnené tlačivo potvrdené podpisom osoby uplatňujúcej si nárok na poistné plnenie
 • potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti vystavené ošetrujúcim lekárom
 • kópie lekárskych správ z prípadných hospitalizácií
 • kópia lekárskej správy z prvotného ošetrenia po úraze (týkajúce sa poistného hlásenia)
 • kópie lekárskych správ zo všetkých vyšetrení (týkajúce sa poistného hlásenia)
 • kópie lekárskych správ zo začiatku zdravotných ťažkostí, v prípade poistného hlásenia z dôvodu choroby
 • Potvrdenie zamestnávateľa o výške príjmu za posledných 12 mesiacov pred vznikom poistnej udalosti


Poistné hlásenie z Cestovného poistenia

Ak došlo k poistnej udalosti k hláseniu je potrebné doložiť:

 • vyplnené tlačivo o škodovej udalosti osoby uplatňujúcej si nárok, potvrdené podpisom osoby uplatňujúcej si nárok na poistné plnenie
 • originály účtov a potvrdeniek o vynaložených nákladoch
 • kópie lekárskych správ z vyšetrení, ktoré boli podstúpené v súvislosti s poistným hlásením
 • kópie lekárskych správ z prípadných hospitalizácií v súvislosti s poistným hlásením
 • kópia lekárskej správy z prvotného ošetrenia po úraze
 • kópie všetkých policajných správ, ak bola daná udalosť vyšetrovaná políciou.
 •  


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách