Zverejnené: 15.03.2017

mBank mení cenník od 1.3.2015


Article image

Zmeny sa týkajú účtov, pôžičiek aj hypoték, platobných kariet apod.

Bežné účty

V Platobnom styku Banka zaviedla poplatok vo výške 5 € (+ celkové náklady bánk) za Zistenie stavu SEPA platby

Pri Vrátení SEPA inkasa na žiadosť klienta sa zmenil poplatok na 5 € + celkové náklady bánk z poplatku 15 €.

Odvolanie SEPA platby bude za poplatok 5 € +( celkové náklady bánk) predtým to bolo bez poplatku.


Sporiace Účty

V kategórií sporenia pri eMaxPlus a mSporení  Banka zaviedla poplatok za platbu v rámci banky: jedna platba je bez poplatku, každá ďalšia je už s poplatkom 1 €.


Debetné karty

Banka zaviedla poplatok za vedenie nepoužívanej debetnej karty vo výške 1 € mesačne. Platobná karta sa bude dávať len ako voliteľná súčasť bankových služieb.

Poplatok za debetnú kartu Banka nebude účtovať, pokiaľ mesačný objem platieb kartou k účtu mKonto bude aspoň 20 € alebo ak klienti využívajú niektorý z úverových produktov ako mPôžička Plus, mRezerva, mKreditka a mHypotéka.

Dodatková karta bude za poplatok 3,50 € predtým bol poplatok 3,70 € pri mKonte a a sporiacom účte eMax.

Zníženie poplatku na 0,30 € bude pri Zistení zostatku na účte v bankomate,  predtým bol poplatok 0,33€.

Banka zrušila poplatok vo výške 4,98 €  za vydanie duplikátu karty a zaviedla poplatok vo výške 5 €  za Prevydanie hlavnej a dodatkovej karty pred expiráciou .

Taktiež bolo Bankou zrušené  Odoslanie potvrdenia o blokovaní karty na žiadosť klienta, Odoslanie potvrdenia o vykonaných transakciách na žiadosť klienta za  poplatok 6,64 € a tiež Odoslanie kópie alebo aktualizovanej zmluvy na žiadosť klienta poštou za poplatok 16,60 €.

Banka zaviedla jeden bezplatný výber z bankomatu zadarmo bez podmienok. Naďalej bude možnosť získať aj ďalšie 3 bezplatné výbery v mesiaci, v závislosti od celkového mesačného objemu platieb kartou

Pri mKonte nastala zmena pri mesačnom objeme transakcii kartou do 119,99 € – 1 výber bez poplatku, každý ďalší 1,20 €,  predtým bol  mesačný objem transakcii kartou od 0 € do 79,99 €  s poplatkom 1,20 €  a  mesačný objem transakcii kartou od 80 € - 119,99 € - 1 výber bez poplatku €, každý ďalší za 1,20 €.                                                                                                                          

Zmena poplatku bude tiež pri  Výbere hotovosti debetnou kartou v banke a na pošte v SR a v zahraničí (Cash advance). Teraz si Banka bude účtovať poplatok 1% min. 2 €  predtým to bolo za poplatok vo výške 1% min. 1,66 €.


mPôžička Plus

Banka bude poskytovať úver  bez poplatku,  predtým si účtovala poplatok za spracovanie úveru vo výške 1,5 % z poskytnutej sumy úveru.

Taktiež sa zmenil poplatok pri Zmene zmluvnej dokumentácie k bezhotovostnému úveru na  20 € z pôvodných 16,60 €.


mHypotéka

Banka zrušila poplatok za nízky vklad - 4,5% zo sumy prevyšujúcej 80 %  a 65 % hodnoty zabezpečenia.

Nastali aj zmeny pri predčasnom splatení úveru:

Predčasné splatenie úveru na podnet klienta s variabilnou alebo fixnou sadzbou počas obdobia fixácie (vzťahuje sa na žiadosti podané po 1. 3. 2015 a v prípade zmeny/obnovy fixačného obdobia alebo zmeny typu úrokovej sadzby po tomto dátume) s poplatkom  0 % z predčasne splatenej sumy úveru do výšky 20 % nesplatenej istiny a  5 % z predčasne splatenej sumy úveru presahujúcej 20 % nesplatenej istiny.

Predtým bolo Predčasné splatenie úveru (celkové) do troch rokov od podpisu úverovej zmluvy uzavretej po 15.04.2009 je 3 % z predčasne splatenej sumy úveru. Predčasné splatenie spotrebiteľského úveru s variabilnou úrokovou sadzbou (celkové i čiastočné) uzavretého po 1.7.2010 bez poplatku.

Predčasné splatenie spotrebiteľského úveru s fixnou úrokovou sadzbou (celkové) do troch rokov od podpisu úverovej zmluvy uzavretej po 1. 7. 2010 s poplatkom 1% z predčasne splatenej sumy úveru, ak obdobie medzi splatením úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom splatenia presahuje 1 rok

Predčasné splatenie spotrebiteľského úveru s fixnou úrokovou sadzbou (celkové) do troch rokov od podpisu úverovej zmluvy uzavretej po 1. 7. 2010 s poplatkom 0,5% z predčasne splatenej sumy úveru, ak obdobie medzi splatením úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom splatenia nepresahuje 1 rok.


Zároveň je zavedený poplatok vo výške 20 €  za Čerpanie štvrtej a každej ďalšej tranže úveru.

Spracovanie žiadosti klienta o zmenu vrátane žiadosti o predčasné splatenie alebo vystavenia súhlasu pre účely katastra bude s poplatkom 100 €. Predtým boli poplatky nasledovné:

Zmena zmluvy - iné údaje 49,79 €

Zmena zmluvy - predmetu zabezpečenia 99,58 €

Súhlas pre účely správy katastra 20 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Bude zrušený poplatok vo výške 33,19 € za Súhlas s predčasným splatením úveru.


Kreditné karty Visa Classic a Visa Gold

Banka od 1.3.2015 už nebude mať v ponuke Kreditné karty s Tarifou 2 a 3 ale ostáva  v ponuke Kreditná karta s  Tarifou 1.

Vydanie a obnova Dodatkovej karty (ročne) od druhého roku platnosti karty bude s poplatkom 6,50 € predtým bol poplatok 6,64 €.

Zmeny nastali aj pri transakciách kreditnou kartou. Výber hotovosti z bankomatov a na pobočkách bank (Cash Advance)  bude za poplatok 2% zo sumy , min. 3 €. Predtým boli poplatky za  Výber hotovosti z bankomatov v SR a zahraničí 1% zo sumy min. 3 € a za Cash Advance - výber hotovosti v banke v SR a v zahraničí  1% zo sumy min. 3,32 €.

Zmení  sa poplatok aj za Prevydanie karty pred expiráciou a vydanie duplikátu karty  na 6,50 € predtým bol  poplatok 6,64 € a pri Zmena cyklu karty na  1,50 € predtým  bol poplatok  1,66 €.

Zistenie zostatku na úverovom účte v bankomate bude  s poplatkom 0,30€, predtým s poplatkom  0,33 €.

Banka zrušila poplatky

Oneskorená splátka karty  2% z dlžnej sumy, min 1,66 € max 16,60 €

Vydanie núdzovej karty v zahraničí  175 USD

Výplata núdzovej hotovosti v zahraničí 250 USD


 Výpisy a potvrdenia

Odoslanie pravidelného mesačného výpisu z účtu a Odoslanie informácie o zostatku na účte na konci roka poštou bude za poplatok 1,50 € predtým bol poplatok 1,16 €.

Odoslanie  výpisu z účtu na žiadosť klienta poštou  bude za poplatok 4 € predtým bol poplatok 3,32 €.

Odoslanie potvrdenia o pripísaní cezhraničnej platby na účet banky príjemcu, Odoslanie kópie alebo aktualizovanej zmluvy na žiadosť klienta bude za poplatok 20 € predtým bol poplatok 16,64 €.

Odoslanie kópie dokumentov vydaných mBank  a  Odoslanie informácie o úverovom produkte na žiadosť klienta a tiež aj Ostatné bankové potvrdenia  bude za poplatok 10 € predtým bol poplatok 9,96 € .

Vystavenie a odoslanie  dokumentov iných než uvedených v sadzobníku na žiadosť klienta bude s poplatkom  10 € + 20 % DPH  predtým bol poplatok 6,64 € + 20 % DPH.

Banka zrušila službu Odoslanie potvrdenia o výške zaplatených úrokov , Odoslanie potvrdenia o blokácii karty na žiadosť klienta za poplatok 6,64 € a Odoslanie mesačného výpisu z bilančného účtu s poplatkom 0 €.


Iné poplatky

Zmeny pri iných poplatkoch budú pri Vykonaní platobného príkazu z účtu zaťaženého exekúciou alebo výkonom rozhodnutia, kde bude poplatok 10 € predtým bol poplatok  9,96 €.

Poskytnutie bankových informácií na žiadosť tretích strán bude s poplatkom 25 € + 20% DPH predtým  bol poplatok 26,56 € + 20% DPH.


Pri  Vystavení  informácií o klientovi na žiadosť klienta podľa vzoru mBank

  • za posledných 12 mesiacov  bude za poplatok 10 € predtým bol poplatok 6,64 €
  • za každý začatý mesiac  1 € predtým 0,66 €

Podľa vzoru klienta

  • za posledných 12 mesiacov za poplatok  20 € predtým  za 9,96 €
  • za každý začatý mesiac  za poplatok 2 € predtým za  1 €

Za Odoslanie sadzobníka v papierovej forme na žiadosť klienta si Banka bude účtovať 35 € predtým bol poplatok 9,96 €. Odoslanie listovej upomienky za nepovolené prečerpanie, omeškanie splátky úverového produktualebo nesplnenie zmluvných podmienok bude  s poplatkom 4 € predtým to bolo za poplatok  23,24 €.

Banka rozšírila SMS upomienky na: Odoslanie 3. a ďalšej SMS upomienky za nepovolené prečerpanie, omeškanie splátky úverového produktu alebo nesplnenie zmluvných podmienok  s poplatkom 1 € , predtým bola iba SMS upomienka za nepovolené prečerpanie za rovnaký poplatok.

Banka zrušila zasielanie Vystavenia a odoslania informácie o úverovom produkte na žiadosť klienta s poplatkom 9,96 € a Vystavenia a odoslania dokumentov iných než uvedených v Sadzobníku na žiadosť klienta s poplatkom 16,60 € + 20 % DPH.

 

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách