Zverejnené: 18.04.2017

Nahlásenie poistnej udalosti - životné poistenie


V prvom rade treba vyplniť tlačovo Oznámenie poistnej udalosti, ktorý nájdete na každej webovej stránke poisťovne alebo priamo na pobočke poisťovne,  kde vám pomôžu aj s vyplnením tlačiva. Na Oznámení poistnej udalosti je potrebné uviesť číslo poistnej zmluvy, tlačivo podpísať, osobné údaje poistníka a údaje o poistnej udalosti.  Ďalšou možnosťou je nahlásiť poistnú udalosť online cez portál poisťovne.

Oznámenie poistnej udalosti musí byť potvrdené ošetrujúcim lekárom, K hláseniu poistnej udalosti  je potrebné pripojiť kópie lekárskej dokumentácie a  uviesť aj číslo poistenia.

V prípade poistnej udalostí, ktorá bola riešenia políciou, musí byť doložená kópia správy z ukončenia vyšetrovania poistnej udalosti.

 

Doklady potrebné doložiť pri hlásení

 

Hospitalizácia

  • prepúšťacia správa z nemocnice

Poistná udalosť musí byť nahlásená poisteným písomne bez odkladu po ukončení hospitalizácie. Formulár s prepúšťacou správou je potrebné zaslať poisťovni bez zbytočného odkladu.

 

Úraz a trvalé následky úrazu

  • lekárska správa z prvého ošetrenia úrazu
  •  formulár pre popis trvalých následkov vyplnený vaším odborným lekárom

 

Doba nevyhnutného liečenia

  • lekárska správa z prvého ošetrenia úrazu
  • správy z celého priebehu liečby od jej začiatku až do konca, aby bolo možné stanoviť dobru trvania nevyhnutného liečenia

Poistený je povinný písomne oznámiť poistnú udalosť do 1 mesiaca po ukončení liečby. Poistné plnenie z pripoistenia je obmedzené maximálnym počtom dní pre každú diagnózu uvedenú v poistných podmienkach.

 

Úmrtie

  • úmrtný list
  • list o prehliadke mŕtveho

 

Pracovná neschopnosť

  •  aktuálne lekárske správy z priebehu liečenia

Poistnú udalosť je nutné oznámiť hneď, najneskôr však do dňa, dohodnutého ako začiatok poistného plnenia. Začiatok poistného plnenia je uvedený v poistnej zmluve.

Vždy je nutné doložiť kópiu lekárskej správy, ktorá popisuje priebeh a spôsob liečenia choroby či úrazu.

 

Hlásenie poistnej udalosti, ktorá sa  stala v zahraničí.

K poistným udalostiam, ktoré sa stali v zahraničí je potrebné doložiť originál oficiálneho prekladu priložených dokumentov potvrdený pečiatkou prekladateľa .V prípade úmrtia v zahraničí je vždy potrebné doložiť úmrtný list vydaný na území Slovenskej republiky.

Poistný likvidátor  prevezme Oznámenie poistnej udalosti a následne skontroluje, či boli doložené všetky potrebné dokumenty. V niektorých prípadoch sa musí vykonať hlbšie šetrenie poistnej udalosti, hlavne s vysokou poistnou sumou pri autonehode a pod. Ak  je potrebné doložiť ďalšie dokumenty, likvidátor si vyžiada príslušné dokumenty od kompetentných osôb (ošetrujúceho lekára), prípadne bude poisteného kontaktovať telefonicky, listom alebo e-mailom.

Podľa zákona poistník a poistený majú  povinnosť uviesť pravdivý výklad vzniku a rozsahu následkov poistnej udalosti a postupovať spôsobom dohodnutým v poistení. Poisťovni zákon určuje právo zisťovať zdravotný stav klienta na základe zdravotnej dokumentácie od ošetrujúceho lekára. Ak sú všetky dokumenty a formuláre riadne vyplnené a doložené, prebehne samotné posúdenie nároku na poistné plnenie a zvoleného spôsobu výplaty. O likvidácií poistnej udalosti poisťovňa informuje poisteného listom alebo aj e - mailom

V prípade, že sa poistné plnenie poukazuje na účet, v takom prípade je potrebné overiť osobné údaje a číslo účtu osobne prostredníctvom pracovníka poisťovne alebo prostredníctvom notára. V prípade výplaty na iný účet alebo inej osobe je vyžadovaný úradne overený podpis.

Premlčacia doba poistnej udalosti podľa Občianskeho zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb. začína rok po poistnej udalosti a je trojročná.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách